Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji hydrantowej w formule zaprojektuj i wybuduj.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej wewnętrznej instalacji hydrantowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” realizowane w ramach zadania pn.:„Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa”, z uwzględnieniem decyzji Komendanta Powiatowego Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie nr 161/2017 i 162/2017 z dnia
31 października 2017.
Budynek Starostwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) jest budynkiem użyteczności publicznej, średniowysokim (SW), kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie projektu technicznego budowy nowej wewnętrznej instalacji hydrantowej, wyposażonej w hydranty wewnętrzne DN-25 z wężem półsztywnym na każdej z kondygnacji. Nowe hydranty mają swoim zasięgiem obejmować całą kondygnację oraz zapewnić wymagane wydajności ciśnienia na każdej kondygnacji , co wiąże się z zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia.
2) Uzgodnienie opracowanego projektu technicznego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
3) Budowa nowej wewnętrznej instalacji hydrantowej ze stacją podnoszenia ciśnienia wody, w oparciu o opracowaną i uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. dokumentacją techniczną;
4) Zapewnienie nadzoru kierownika robót branży sanitarnej
5) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, oraz przeprowadzenie odbiorów końcowych;
Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający dodatkowo zaleca Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji.
2. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony obowiązującym przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym:
1) Wykonawca lub podwykonawca najpóźniej w terminie dwóch dni kalendarzowych od dnia przekazania Terenu Budowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat / część etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców.
2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL oraz wysokości wynagrodzenia pracowników).
Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę aktualizacji wykazu osób zatrudnionych oraz kopii umów (zgodnie z wytycznymi powyżej) zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonujący mi czynności określone przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze umowy.
3) Rodzaj czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zmówienia: wykonywanie robót budowlanych (m. in. prac fizycznych, rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych).


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

17 Stycznia 7
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Ciechanowski-Starostwo Powiatowe
17 Stycznia 7
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in