Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji.
2. Zakresy robót budowlanych są zróżnicowane przedmiarowo i obejmują w szczególności wykonanie robót ogólnobudowlanych, montażowych, murarsko - tynkarskich, malarskich i stolarskich.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym poniżej:
a) Część I – Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych budynków przy ul. Józefczaka 27/5, ul. Wyczółkowskiego 5/13, ul. Ostatnia 1a/39, ul. Romanowskiego 13B/2, ul. Tuwima 7a/20, ul. Tuwima 7a/21, ul. Armii Krajowej 60/2, ul. Tuwima 2/14,
ul. Głowackiego 2a/13, Kolonia Zygmunt 4/2, ul. Romanowskiego 11/19,
ul. Świętochłowicka 34/7, ul. Cicha 40/11, ul. Górnośląska 8/10a, ul. Tuwima 3b/3,
ul. Głowackiego 6a/17 wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1.a do SIWZ – Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
b) Część II – Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych budynków przy ul. Huty Julia 12b/I/13, ul. Fitelberga 5/58, ul. Konstytucji 31a/8, ul. Broniewskiego 2/7,
ul. Broniewskiego 3/32, ul. Grota Roweckiego 5/6, ul. Hallera 1/27, ul. Orzegowska 16/3,
ul. Harcerska 7/5, ul. Grota Roweckiego 13/3, ul. Harcerska 2/43, ul. Hallera 5/23,
ul. Krupińskiego 1/47, ul. Orzegowska 15/28, ul. Krupińskiego 1/46, Grota Roweckiego 1/20, ul. Harcerska 2/41, ul. Grota Roweckiego 1/15, ul. Krupińskiego 13/69, ul. Harcerska 3/28, ul. Obywatelska 3/13, ul. Smolenia 19/19, ul. Witczaka 107a/1, ul. Musialika 47/3 wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1.b do SIWZ – Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
c) Część III – Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych budynków przy
ul. Reptowska 57/7, ul. Jaskółcza 15/5, ul. Tomasza 9a/9, ul. Braci Śniadeckich 2/11,
ul. Elsnera 8/8, ul. Miechowicka 23/3, ul. Popiełuszki 3/6, ul. Nickla 46/9, ul. Tomasza 7a/5, ul. Reptowska 55/10, ul. Reptowska 55/50, ul. Reptowska 55/13, ul. 9 Maja 9/1, ul. 9 Maja 9/2, ul. Hlonda 119b/3, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3e/2, ul. Rydza Śmigłego 13b/13,
ul. Rydza Śmigłego 1a/1, ul. Grabowa 8/16, ul. Jaworowa 14/2 wchodzącego w skład zasobu Gminy Bytom.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1.c do SIWZ – Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
d) Część IV – Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych budynków przy ul. Głowackiego 4, ul. Świętochłowicka 3a, ul. Świętochłowicka 3a/2 wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1.d do SIWZ – Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia, w każdej części zamówienia, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert wynosi 60 miesięcy (zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ).
6. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
7. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
B. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w związku z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (pod pojęciem Podwykonawcy, Zamawiający rozumie również dalszych Podwykonawców) przy realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r., poz. 227) wykonujących odpowiednio czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi, montażowymi, murarsko - tynkarskimi, malarskimi i stolarskimi.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 SIWZ czynności.
W tym celu Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu nw. dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:.
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 SIWZ czynności.
5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań postawionych Wykonawcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określił w Załączniku nr 2 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umownych.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 09:00


» Location

Zielna 25B
Bytom 41-907
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
Zielna 25B
Bytom 41-907
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in