Usługa transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

» Notice description

Lp kod odpadu Opis przedmiotu

1 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
2 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np.: zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
3 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
4 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
5 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
6 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 06
7 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

3.1.2 Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, aktami wykonawczymi do tej ustawy i ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte odpady w zakresie określonym przepisami tej ustawy oraz uzyskał wymagane decyzje właściwego organu uprawniające na prowadzenie działalności.

3.1.3 Wymagania dotyczące realizacji przedmiotowej usługi:
3.1.3.1 ZASADA BLISKOŚCI: Zgodnie art.20 ust3 i art.20 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.
3.1.3.2 METODA UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW: Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 14grudnia 2012r. o odpadach - zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się ich unieszkodliwianie we współspalarniach odpadów.
3.1.3.3 POTWIERDZENIE UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW: W oparciu o art. 95 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Zamawiający wymaga aby posiadacz odpadów tj. Wykonawca wydawał Zamawiającemu wraz z fakturą dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych za każdy miesiąc.
3.1.3.4 Zamawiający wymaga, żeby odpady odbierane przez Wykonawcę były transportowane / dostarczane do zakładu utylizacji bez przepakowywania, bądź dodatkowego pakowania.

Świadczenie usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP tj.:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,
c) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów,
d) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
e) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
f) ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
g) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

3.2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności transportu odpadów medycznych oraz czynności unieszkodliwiania odpadów medycznych, pod groźbą zapłaty kary umownej lub – w przypadku powtarzających się naruszeń w tym zakresie – rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, na zasadach określonych w projekcie umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).
W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, na zasadach określonych w umowie.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Lwowska 22
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Szpital Specjalistyczny
ul. Lwowska 22
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in