Dostawa narzędzi i wyposażenia specjalistycznego do obsługi samolotów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i wyposażenia specjalistycznego do obsługi samolotów z podziałem na zadania:
Zadanie 1: Dostawa testera ciśnienia paliwa do obsługi samolotów DA-20C1.
Zadanie 2: Dostawa narzędzia do napełniania azotu z regulatorem ciśnienia do obsługi samolotów DA-40NG i DA-42NG.
Zadanie 3: Dostawa kątomierza klap do obsługi samolotów DA-40NG i DA-42NG.
Zadanie 4: Dostawa ładowarki akumulatorów do obsługi samolotów DA-40NG i DA-42NG.
Zadanie 5: Dostawa omomierza do obsługi samolotów DA-40NG i DA-42NG.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla zadania 1, 2, 3, 4 i 5, tj. odrębnie na każde zadanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
w obrębie poszczególnych zadań.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Tool accessories
  • Construction and painting tools
  • Cutting tools
  • Cleaning tools
  • Dismantling and assembly tools

» Buyer data

Lotnicza Akademia Wojskowa
Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in