Remont i konserwacja okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest remont i konserwacja okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
 Załącznik nr 1 - projekt obudowy wejść do wind, program remontu drzwi i okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej Warszawa al. Szucha 25;
 Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - obudowa wejść do wind, remont drzwi i okien,
 Załącznik nr 3 – przedmiar robót – konserwacja okien w budynku MEN.
Wskazana powyżej dokumentacja (oprócz przedmiaru robót) zawiera szerszy zakres zamówienia. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać jedynie remont i konserwację okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-816, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania dla zapewnienia zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.
3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA DOT. ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w siedzibie Zamawiającego, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, kierownika robót, osoby kierującej pracami konserwatorskimi w zakresie konserwacji elementów drewnianych, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.).
2) Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w § 14 Istotnych postanowień umowy – stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

al. Jana Chrystiana Szucha 25
Warszawa 00-918
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. Jana Chrystiana Szucha 25
Warszawa 00-918
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in