Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. na podstawie biletów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych w okresie od 01.09.2020r. do 25.06.2021r., z wyłączeniem okresu ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleczew - na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy dla uczniów następujących placówek oświatowych Gminy Kleczew: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym, Szkoła Podstawowa w Sławoszewku, Szkoła Podstawowa w Koziegłowach, Szkoła Podstawowa w Złotkowie. Usługa objęta przedmiotem zamówienia publicznego odbywać się będzie w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ).Opieka nad uczniami w trakcie dowozu.Opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej zapewni zamawiający, a Wykonawca w ramach usługi zapewni darmowy przejazd dla 8 opiekunek, po jednej opiekunce na każdej trasie. Zamawiający ustali na każdej trasie z Wykonawcą miejsce, z którego Wykonawca zabierze opiekuna dla danej grupy uczniów. Wykonawca zobowiązany będzie zawsze w pierwszej kolejności zabrać opiekuna i dopiero wtedy może rozpocząć dowóz uczniów z ustalonych dla danej trasy przystanków. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu zastępczego. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Wykonawca opracuje optymalne trasy dowozu i rozkłady jazdy autobusów w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ.Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejscowości, w której uczeń wsiada, do danej szkoły - najpóźniej do godz. 7:55 oraz ze szkoły do miejscowości w której uczeń wsiadał, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc siedzących) autobusów na poszczególnych trasach do ilości przewożonych uczniów. W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wyjściowych do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą być one śliskie. Zamawiający wymaga, aby autobusy służące Wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia (wykazane w załączniku numer 3), nie były starsze niż 16 lat. Autobus zastępczy w przypadku awarii każdorazowo powinien spełniać parametry zbliżone/analogiczne do autobusu czasowo wyłączonego ze świadczenia usług (każdorazowo wymagana będzie zgoda Zamawiającego) i w żadnym przypadku nie może być starszy niż 16 lat.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca za przednią szybą autobusu umieszczał dodatkowo widoczną tablicę o treści „Przewóz uczniów”. Wymagania o których mowa w artykule 29 ust 3a ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w artykule 29 ust 3a ustawy. W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu Pracy. Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia (kierowcy) w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666). sposób dokumentowania zatrudnienia osób o których mowa w lit. a), uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte zostały we wzorze umowy załącznik nr 9 § 7 do SIWZ.

w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa przewożonym uczniom Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia własnych, lub zlecania odpowiednim służbom i inspekcjom (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego i inne), kontroli sposobu prowadzenia dowozu i spełniania przez Wykonawcę ustalonych warunków jego realizacji.Przystanki muszą być zlokalizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieci i innych użytkowników drogi publicznej.Wykonawca we własnym zakresie współpracuje z zakładami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg na trasach dowozu w sprawach przejezdności i bezpiecznego stanu dróg, po których prowadzą trasy dowozu (zwłaszcza w okresie zimowym).Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym – w sposób uwzględniający punktualne dotarcie uczniów na zajęcia i powrót po zajęciach w szkole. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zakupywanych biletów na poszczególnych trasach w poszczególnych miesiącach – w zależności od ilości dzieci korzystających z dowozów.Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn.zm). Przewidywana ilość dni nauki w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. - wynosi 187 dni. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonego zamówienia zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym. Okres realizacji zamówienia może ulec zmianie, o ile na podstawie właściwych przepisów zostanie ustalony inny termin zakończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 lub ich zawieszenia. Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów, zapewniającą dowóz wszystkich uczniów każdego dnia zajęć szkolnych, o stanie technicznym zgodnym z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn.zm.).W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do posiadania autobusu rezerwowego i do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu.Przewóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów jazdy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przy uwzględnieniu nauczania zdalnego, odpracowania dni wolnych, dni rekolekcji, egzaminów zewnętrznych, skrócenia zajęć itp. Odstępstwa od harmonogramu przewozów nie stanowią dodatkowych zadań i należy je wkalkulować w cenę biletu.Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących dla uczniów na określonej trasie.Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów i pozostających w związku z przewozem.Dla obliczenia ceny zamówienia publicznego Zamawiający przyjął następujące założenia: ilość uczniów: - od 1 wrzesień 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.: dziennie – ok. 310 uczniów, dni dowozów w okresie od 1 września 2020r.do 25 czerwca 2021r. - 187 dni, Powyższe dane są danymi szacunkowymi i zostały ustalone na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 11:30


» Location

pl. Kościuszki 7/1
Kleczew 62-540
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie
pl. Kościuszki 7/1
Kleczew 62-540
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in