ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RUDA-HUTA

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda-Huta, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego przyjętego uchwałą Nr XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016r. i jego późniejszymi aktualizacjami oraz Regulaminem utrzymania czystościi porządku na terenie Gminy Ruda-Huta.
2. Wykonawca na czas realizacji niniejszego zamówienia wyposaży w pojemniki, worki i kontenery nieruchomości położone na terenie Gminy Ruda-Huta, na których zamieszkują mieszkańcy (wg szczegółowego wykazu nieruchomości dostarczonego przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy).
3. Kody CPV
90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90500000-2 usługi związane z odpadami
90533000-2 usługi zagospodarowania odpadów

4. Przewidywana ilość odpadów szacowana przez Zamawiającego – ok. 1100 Mg.

5. Ilość worków przewidywana przez Zamawiającego na okres realizacji zamówienia – ok. 256.000 szt.
Grubość i pojemność worków:
- czarne z napisem „Odpady zmieszane” - o pojemności od 80 do 120L
- niebieskie z napisem „Papier”- o pojemności od 80 do 120L
- szare z napisem „Popiół i gruz”- o pojemności od 80 do 120L
- zielone z napisem „Szkło” - o pojemności od 80 do 120L
- bezbarwne z napisem „Frakcja sucha” - o pojemności od 80 do 120L
- żółte z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - o pojemności od 80 do 120L
- brązowe z napisem „Bio”– o pojemności od 80 do 120L
Wykonawca dostarczy:
- na nieruchomości jednorodzinne komplet worków (po jednym dla każdej frakcji) i pojemnik,
- na nieruchomości wielolokalowe (2 obiekty) po 3 kontenery (jeden na frakcję suchą, jeden na odpady zmieszane i jeden na odpady BIO) i kpl. POK (w tym po jednym na: metale i tworzywa sztuczne, szkło, makulaturę).
Worki muszą być zastąpione nowymi, po każdym odbiorze odpadów.
6. Przewidywana ilość i pojemność pojemników i kontenerów, w które Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć nieruchomości najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem świadczenia usługi:
- pojemniki – około 1300 szt. o pojemności od 110 do 140L;
- pojemnik o pojemności do 50L z pokrywą zatrzaskową i małym wlotem na przeterminowane leki;
- kontenery – min. 6 szt. o pojemności od 1100 do 2200L na odpady zmieszane z napisem „Odpady zmieszane”, frakcję suchą z napisem „Frakcja sucha”, odpady biodegradowalne z napisem „Bio” (w tym 2 kontenery na odpady zmieszane, 2 na frakcję suchą i 2 na odpady biodegradowalne);
- kontenery POK – min. 2 kpl. po 3 szt. o pojemności min. 2,2 m3 (kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, zielony z napisem „Szkło” i niebieski z napisem „Papier”
w każdym komplecie).
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika/kontenera podczas odbierania odpadów, Wykonawca wymieni pojemnik/kontener na nowy.

7. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Ruda-Huta:
1. Odpady selektywnie zebrane:
a) odpady biodegradowalne (np. resztki jedzenia, obierki, liście, trawa) - worek brązowy z napisem” Bio”,
b) frakcja sucha (np. zużyte przedmioty użytku domowego z twardego plastiku np. miski, durszlaki, wiadra, ubrania, obuwie, kawałki papieru i tektury, styropianu, zabawki) – pojemnik i worek bezbarwny z napisem „Frakcja sucha” przy zabudowie jednorodzinnej, kontener przy zabudowie wielorodzinnej,
c) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – worek czarny z napisem „Odpady zmieszane”,
d) tworzywa sztuczne i metale (np. butelki po napojach, płynach do mycia naczyń, prania, płukania, puszki, metale) - worek żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
e) szkło (np. opróżnione butelki, słoiki) - worek zielony z napisem „Szkło”,
f) popiół, gruz, odpady budowlane (np. skrawki płyt gipsowych, ceramicznych, kawałki gruzu, cegieł, pustaków, popiół) - worek szary z napisem „Popiół i gruz”,
g) papier i makulatura (np. gazety, książki, zeszyty, tektura) - worek niebieski z napisem „Papier”,
h) odpady wielkogabarytowe,
i) baterie, akumulatory,
j) żarówki, świetlówki,
k) resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów,
l) pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych,
m) zużyte opony,
n) sprzęt elektryczny i elektroniczny,
o) tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące,
p) odpady w postaci przeterminowanych leków – pojemnik o pojemności do 50L z pokrywą zatrzaskową i małym wlotem.
q) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek.

8. Częstotliwość odbierania odpadów przez Wykonawcę:
1. w przypadku zabudowy wielolokalowej:
a) w okresie od 01.11. do 31.03. wszystkie frakcje odpadów – dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie);
b) w okresie od 01.04. do 31.10 odpady ulegające biodegradacji i zmieszane odpady
komunalne – 1 raz w tygodniu, a pozostałe frakcje – dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie);
2. w przypadku zabudowy jednorodzinnej:
a) w okresie od 01.11. do 31.03 wszystkie frakcje odpadów – 1 raz w miesiącu;
b) w okresie od 01.04. do 31.10 odpady ulegające biodegradacji i zmieszane odpady
komunalne – 2 razy w miesiącu (co dwa tygodnie), a pozostałe frakcje 1 raz w miesiącu.

3. Odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane nie rzadziej niż 1 raz na pół roku
w formie objazdowej zbiórki odpadów według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.
4. Przeterminowane leki z punktu usytuowanego w Rudzie-Hucie przy ul. Targowej 6 – każdorazowo po zgłoszeniu pełnego pojemnika nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia.
5. Odpady zgromadzone w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Targowej w Rucie-Hucie – każdorazowo po zgłoszeniu, nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia.

9. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych:
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, którą jest Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu lub w przypadku awarii do instalacji zastępczej wyznaczonej do obsługi – zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.

10. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska.
1) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi.
2) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerówi pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
3) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniemi dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
4) Wykonawcę obowiązuje:
- zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
-zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

11.Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem oraz sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów.
1) Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z katalogiem odpadów poprzez zważenie na wadze lub określenie
w inny sposób ilość przyjętych odpadów, a następnie odnotowanie jej w ewidencji.
2) Ewidencję odpadów należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów:
a) kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).
b) Zamawiający dopuszcza sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.
3) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj.: rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Sprawozdanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa na dzień składania sprawozdania. W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, Wykonawca zobowiązany będzie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.
4) W przypadku stwierdzenia, że właściciel nie wywiązuje się z obowiązku segregacji, Wykonawca odbiera odpady, jako zmieszane i informuje na piśmie Zamawiającego, załączając do informacji dowody w postaci dokumentacji fotograficznej. Z dokumentacji musi wynikać jednoznacznie, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia.

12. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie:
- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;
- zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

13. Wykonawca sporządzi harmonogram odbioru odpadów komunalnych i przedstawi go do uzgodnienia Zamawiającemu w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i rozpowszechni go wśród właścicieli nieruchomości, od których odpady będą odbierane najpóźniej na 15 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi. Wykonawca pisemnie potwierdzi Zamawiającemu, że nieruchomości wymienione w szczegółowym wykazie zostały wyposażone w pojemniki i worki lub kontenery najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi.
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, o każdym przypadku odebrania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda-Huta, które nie były uwzględnione w szczegółowym wykazie nieruchomości przekazanym przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że właściciel nie wywiązuje się z obowiązku segregacji, Wykonawca odbiera odpady, jako zmieszane i informuje Zamawiającego, załączając do informacji dowody w postaci dokumentacji fotograficznej.
Z dokumentacji musi wynikać jednoznacznie, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu
i godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia.

14. Charakterystyka terenu Gminy Ruda-Huta
Powierzchnia gminy – 112 km2.
Liczba miejscowości – 24, podzielonych na 15 sołectw.
Liczba osób zamieszkałych – 4000.
Liczba zestawów do zbiórki odpadów (złożonych deklaracji) – około 1300.
Zabudowa zróżnicowana – od zabudowy ulicowej po zabudowę rozproszoną.
Na terenie gminy dojazd do poszczególnych nieruchomości zamieszkanych jest bardzo zróżnicowany – drogi utwardzone (asfaltowe, betonowe), drogi żużlowe, drogi gruntowe. Ze względu na rodzaj nawierzchni dróg, parametry techniczne czy rodzaj gruntu, drogi mają małą nośność. Jest to dodatkowy element, jaki Wykonawca musi uwzględnić dobierając odpowiednie środki transportu do realizacji zamówienia, a co za tym idzie w kalkulacji kosztów wykonania zamówienia muszą być odpowiednio uwzględnione.

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

17. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców,
2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia,
3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

18. Klauzula zatrudnienia.
18.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- kierowcy pojazdów przystosowanych do zbierana odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych;
- osoby wykonujące czynności przy zbiórce odpadów – załadunek, rozładunek, czynności utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
18.2. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określonych przez zamawiającego w ust. 18.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane powyżej czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.
18.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyżej opisanych czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
18.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 18.1. czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
18.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 18.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00zł oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy,
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą czynności określone przez zamawiającego powyżej. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 18.1. czynności. Kary umowne w tym zakresie zostaną potrącone
z wynagrodzenia miesięcznego należnego wykonawcy w miesiącu w którym naruszenie zostało stwierdzone przez zamawiającego. Kary będą potrącone automatycznie bez uzyskiwania zgody wykonawcy.
18.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Powiatową Inspekcję Pracy.

19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

Niepodległości 44
Ruda-Huta 22-110
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Ruda-Huta
Niepodległości 44
Ruda-Huta 22-110
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in