Świadczenie usług pralniczych

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Świadczenie usług pralniczych” na rzecz zamawiającego, zgodnie z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu, oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pralniczych, obejmujących w stosunku do oddanych do prania rzeczy: dezynfekcję, pranie chemiczne, pranie przy użyciu odpowiednich środków piorących, usuwanie plam pochodzenia organicznego, płukanie, suszenie, krochmalenie /bielizna pościelowa, odzież medyczna, obrusy i serwetki/, maglowanie, prasowanie, bieżącą reperację, segregację oraz pakowanie, rzeczy wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, zwanych dalej łącznie w umowie usługami pralniczymi.
3. Wykonawca oświadcza, że usługa pralnicza (pranie) wykonywana będzie w pralniach przelotowych, a nie w tunelu pralniczym.
4. Ilości podane w Załączniku nr 1 do Umowy stanowią szacunkowe zużycie i mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do ilości określonej w załączniku do Umowy, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.
5. Wymagane jest stosowanie technologii gwarantujących wysoką jakość usługi zgodnie z wymogami obowiązującymi w służbie zdrowia, zapewniających pełne przestrzeganie przepisów sanitarnych i epidemiologicznych. Również pomieszczenia, w których wykonywany będzie przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi odpowiednich przepisów sanitarno – epidemiologicznych dla tego typu działalności. Środki używane przy realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty. Ponadto wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do respektowania warunków prania określonych przez producenta odzieży.
6. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną za wykonane usługi pralnicze w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, PIP, BHP).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń od Wykonawcy w przypadku szkód na osobach (pacjenci/kuracjusze, pracownicy Zamawiającego przebywający w Sanatorium/ powstałych w związku ze świadczeniem usługi będącej przedmiotem zamówienia.
8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości usług pralniczych w stosunku do przewidzianej w Załączniku nr 1 do umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania w ramach niniejszej umowy z prawa opcji, tj. zamówienia dodatkowych usług pralniczych do wysokości 15% wartości podstawowego zamówienia, określonej w załączniku nr 1 do umowy będący jej integralną częścią.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy przysługiwać będzie odrębne wynagrodzenie z usługi pralnicze wykonane w ramach tego prawa, które ustalone zostanie na podstawie cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do umowy.
9. Usługi pralnicze wykonywane przez Wykonawcę w ramach prawa opcji muszą spełniać te same wymagania określone w niniejszej umowie, jak będące przedmiotem głównego świadczenia.
10. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie zobowiązaniem, a realizacja prawa opcji nastąpi wyłącznie w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie.
11. Zamawiający przekaże Wykonawcy zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji w formie pisemnej.
12. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga zmiany Umowy.
13. Warunki odbioru i dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego przez wyłonionego wykonawcę zamówienia:
a) Odbiór przez Zamawiającego brudnych rzeczy do wykonania usługi pralniczej dokonywany będzie przez Wykonawcę trzy razy w tygodniu, tj. w poniedziałek, środę i piątek, z zastrzeżeniem, że brudne rzeczy z piątku będą zwracane Zamawiającemu po wykonaniu usługi pralniczej w poniedziałek.
b) Odbiór brudnych rzeczy do wykonania usługi pralniczej dokonywany będzie przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego w specjalnych opakowaniach dostarczanych przez Wykonawcę na własny koszt w ilości odpowiedniej do ilości rzeczy oddawanych do wykonania usługi.
c) Każdorazowy odbiór brudnych rzeczy do wykonania usługi pralniczej oraz zwrot rzeczy po jej wykonaniu będzie potwierdzany przez osoby upoważnione zgodnie z umową, dokumentem przyjęcia ilościowego zawierającym: wykaz rodzaju i ilości asortymentu brudnego i czystego oraz pozostającego w pralni.
d) Zwrot rzeczy po wykonaniu usługi pralniczej dokonywany będzie przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin licząc od momentu odbioru brudnych rzeczy od Zamawiającego.
e) Odbiór i dostawa przez Wykonawcę rzeczy, których dotyczy usługa pralnicza, odbywać się będzie w godz. 09.00 – 11.00 w siedzibie Zamawiającego od strony ul. Bocznej /w pierwszej kolejności Działy SH, ZR, DR, DŻ), na koszt i środkiem transportu Wykonawcy, przy czym środek transportu musi spełniać wymogi sanitarne w zakresie świadczenia usług pralniczych.
f) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia rzeczy po wykonaniu usługi pralniczej do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz do zabrania z tych pomieszczeń rzeczy do wykonania usługi pralniczej.
g) Rzeczy co do których wykonana została usługa pralnicza Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu w formie posegregowanej i zapakowanej asortymentowo w specjalne opakowania , przy czym firany powinny być wyprasowane bez zagnieceń, a odzież ochronna powinna znajdować się w formie nadającej się do bezpośredniego używania. Ponadto segregacja powinna być dokonana wg. działów: Dział Żywienia (DŻ), Zakład Rehabilitacji Leczniczej (ZR), Dział Higieny (SH - segment A, B, C, D, E, F), Dział Rozwoju (DR).
h) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o stwierdzonych ubytkach / brakach asortymentu w terminie 2 dni roboczych, od otrzymania rzeczy po wykonanej usłudze pralniczej. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu brakującego asortymentu w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
i) Zamawiający prowadzi bieżące monitorowanie ilości i jakości wykonania usługi pralniczej, przeprowadzając przeglądy bieżące.
j) Rodzaj rzeczy oddanych do wykonania usługi pralniczej oraz ich ilość nie mogą ulegać zmianie, co oznacza, że dana sztuka rzeczy oddanych do wykonania usługi nie może być zamieniona przez Wykonawcę na inny asortyment.
k) Za rzeczy zaginione w trakcie procesu prania lub transportu odpowiada Wykonawca.
l) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić interwencyjne wykonanie usługi pralniczej, poza godzinami wskazanymi w umowie tj. z możliwością odbioru i dostawy rzeczy tego samego dnia w czasie do 4 godzin licząc od godziny zgłoszenia potrzeby wykonania usługi
lub z możliwością odbioru i dostawy wykonanej usługi tego samego dnia powyżej 4 godzin licząc od godziny zgłoszenia, nie dłużej jednak niż 7 godzin.
(Według wyboru Wykonawcy)

UWAGA
Oferenci chcący przystąpić do postepowania przetargowego zobowiązani są do wykonania bezpłatnej usługi pralniczej wskazanego poniżej asortymentu, celem dokonania przez Zmawiającego oceny jakości wykonanej usługi pralniczej. Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. 15.07.2020r. lub 16.07.2020r. w godz. od 09.00 do 10.00 zobowiązany jest do odbioru w Sekcji Higieny przygotowanej partii asortymentu.

Wyprany asortyment /wykonaną usługę pralniczą/ należy dostarczyć do Zamawiającego tj. do Sekcji Higieny najpóźniej w dniu otwarcia ofert do godz. 08.00.

Wydanie asortymentu oraz jego przyjęcie /po wykonaniu usługi pralniczej/ następuje za potwierdzeniem odbioru przez pracownika Zamawiającego tj. Panią Anetę Banasiak.
Tel. kontaktowy 530 010 159

Asortyment przekazany Oferentowi celem wykonania usługi prania:
1. Firany 1 szt.
2. Komplet pościeli 1 szt.
3. Ręcznik duży 1 szt.
4. Ręcznik mały 1 szt.
5. Szlafrok 1 szt.
6. Obrusy 2 szt. + serwety 2 szt.
7. Mata do ćwiczeń 1 szt.
8. Ścierka do naczyń 1 szt.
9. Fartuch BHP 1 szt.
Po wykonaniu usługi pralniczej asortyment dostarczony do Zamawiającego stanowi treść oferty służący do oceny jakości, jego brak spowoduje odrzucenie oferty.
7. Wymóg zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, a także podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, na cały okres realizacji zamówienia.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy w szczególności pracy związanych z następującymi czynnościami: dezynfekcja, pranie chemiczne, pranie przy użyciu odpowiednich środków piorących, usuwanie plam pochodzenia organicznego, płukanie, suszenie, krochmalenie /bielizna pościelowa, odzież medyczna, obrusy i serwetki/, maglowanie, prasowanie, bieżąca reperacja, segregacja oraz pakowanie, rzeczy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, a także podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, w zakresie spełniania przez nich wymogu, o którym mowa w ust. 1.
4. W ramach sprawowanych czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1, i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1,
c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca, zobowiązani są na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym w wezwaniu terminie.
6. Za dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1, mogą być uznane przez Zamawiającego w szczególności:
a) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności nie powinna zawierać adresów, nr PESEL pracowników,

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób, które wykonują w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności nie powinna zawierać adresów, nr PESEL pracowników.
7. Niezatrudnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę, przerwa ciągłości zatrudnienia lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w żądanym przez Zamawiającego w terminie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kar umownych, o której mowa w § 11 umowy.
8. Zmiana pracownika będzie możliwa w następującej sytuacji:
a) na żądanie Wykonawcy w przypadku nienależytego wykonywania przez niego przedmiotu umowy,
b) na wniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach.
9. Zmiana pracownika dokonywana będzie na podstawie pisma Zamawiającego, które zawierać będzie dane pracownika oraz przyczyny wystąpienia o dokonanie zmiany.
10. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania wymogu zatrudniania osób wykonujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę, zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 08:00


» Location

ul. Przy Stawku 12
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Laundry washing and dry-cleaning

» Buyer data

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z
ul. Przy Stawku 12
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in