Służba Żywnościowa- Zakup i dostawa środków jednorazowych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czystości: Służba Żywnościowa- Zakup i dostawa środków jednorazowych.
Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego rozdziału.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych załączniki nr 1, do SIWZ oraz we wzorach umów załączniki nr 4 SIWZ które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji umowy przewiduje skorzystanie z „prawa opcji”. Ilość w opcji będzie dostarczana przez Wykonawcę w wypadku zaistnienia potrzeb Zamawiającego po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu.
Zamówienie z wykorzystaniem „opcji”- Cena jednostkowa netto w opcji nie może być inna niż cena jednostkowa netto w zamówieniu podstawowym.
W przypadku zaproponowania ceny jednostkowej w opcji innej niż cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego, Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:30


» Location

- -
Wędrzyn 69-211
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Finishes, paints, floors

» Buyer data

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
- -
Wędrzyn 69-211
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in