ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Biała oraz jednostek organizacyjnych

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz załącznikiem nr 1 do SIWZ..
2. Zamawiający działa w imieniu własnym oraz jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych.
3. Zamawiający oraz uczestnicy porozumienia będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający oświadcza, że:
procedura wyboru dostawcy energii elektrycznej w formie przetargu odbywa się po raz kolejny;
zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej dla 82 PPE ze Sprzedawcą: Elektra SA, obowiązującą do 31-12-2020 r., zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ;
zawarł umowy świadczenia usługi dystrybucji z PGE Dystrybucja SA, na czas nieokreślony;
wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, udostępni dane o PPE w formie elektronicznej.
5. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 653 329 kWh - zał. nr 1 do SIWZ.
6. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo–rozliczeniowych.
7. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Dostawca energii zobowiązany jest posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, na czas nie krótszy niż do 31-12-2021 r.
8. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmianie; Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana, wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ, w szczególności spowodowanego zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE albo parametrów technicznych PPE
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
10. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne zobowiązującymi przepisami Prawa energetycznego

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 12:00


» Location

Biała Druga
Biała 98-350
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Gmina Biała
Biała Druga
Biała 98-350
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in