Realizacja robót budowlanych polegających na wyznaczeniu drogi i pasa rowerowego w ul. Strzegomskiej na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Śrubowej we Wrocławiu.

» Notice description

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót branży:
a) drogowej (przebudowa chodnika, budowa drogi rowerowej, wyznaczenie pasa rowerowego w jezdni),
b) zieleni (zabezpieczenie zieleni na czas robót, zagospodarowanie terenów zieleni),
c) teletechnicznej – budowa miejskich kanałów teletechnicznych,
d) organizacji ruchu docelowego,
e) wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania,
f) organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody,
g) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej,
h) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.07.2020 | 09:30


» Location

ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in