Opracowanie dokumentacji projektowych: 1) Część I - Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w ramach zadania: "Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Rychnowie" 2) Cześć II - Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w ramach zadania: "Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Józefkowie"

» Notice description

3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71420000 - 8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

Część 1: Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w ramach zadania: „Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Rychnowie”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu, stanowiącego załącznik do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych - rozbudowy placu zabaw na terenie gminnym w Rychnowie.
Lokalizacja:
Rychnów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, działka nr 180.
Zamawiający zapewnia wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mapę do celów projektowych w skali 1:500 oraz możliwość zapoznania się z terenem.
Pozostałe dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do realizacji inwestycji,
• sporządzenie projektu zagospodarowania terenu (działki) wraz z elementami jego wyposażenia
w trzech egzemplarzach w formie papierowej.
Zakres rzeczowy, który należy ująć w projekcie zagospodarowania terenu, obejmuje w szczególności:
• montaż zestawu sprawnościowego,
• montaż bujaka sprężynowego, dwuosobowego,
• montaż trampoliny ziemnej, kwadratowej,
• montaż tablicy z regulaminem placu zabaw,
• wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej zamkniętej betonowym obrzeżem wokół zestawu sprawnościowego.


Część 2: Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w ramach zadania: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Józefkowie”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu, stanowiącego załącznik do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych - budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Józefkowie.

Lokalizacja:
Józefków, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, działka nr 29/21.
Zamawiający zapewnia wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mapę do celów projektowych w skali 1:500 oraz możliwość zapoznania się z terenem.
Pozostałe dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do realizacji inwestycji,
• sporządzenie projektu zagospodarowania terenu (działki) wraz z elementami jego wyposażenia
w trzech egzemplarzach w formie papierowej.
Zakres rzeczowy, który należy ująć w projekcie zagospodarowania terenu, obejmuje w szczególności:
• montaż karuzeli tarczowej,
• montaż bujaka na sprężynie DELFIN,
• montaż huśtawki wahadłowej podwójnej z siedziskiem płaskim gumowym i siedziskiem kubełkowym rozpinanym,
• montaż tablicy z regulaminem placu zabaw,
• wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej zamkniętej betonowym obrzeżem wokół placu zabaw,
• montaż metalowego, panelowego ogrodzenia wokół placu zabaw, o wys. 100 cm,
• montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: podwójnych montowanych na słupie – prasa nożna i motyl, surfer i twister oraz pojedynczego – orbitrek,
• montaż tablicy z regulaminem siłowni zewnętrznej,
• montaż ławek i koszy na odpady.

Uwagi:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego, jedynie za zgodą Zamawiającego.
2) Wykonawca oświadcza, że dokumentacja będzie uzgadniana z Zamawiającym w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i kosztowych na każdym etapie projektowania. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja nie będzie naruszała praw autorskich innych osób
lub podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych,
które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego.
3) Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej, między innymi przy zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych.
Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowej.
4) Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wykonanie dokumentacji projektowych, jeżeli wykonanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).
Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.
3.3 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.
3.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w siwz i ofercie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Stanisława Dubois 3
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
ul. Stanisława Dubois 3
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in