Przebudowa drogi gminnej w Bieżywodach.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 110053E w Bieżywodach, gmina Czarnocin na odcinku o długości 986 m. Do zakresu rzeczowego zamówienia należy w szczególności: 1) Wykonanie robót rozbiórkowych: frezowanie nawierzchni, rozbiórka istniejących krawężników betonowych, nawierzchni z kostki betonowej, 2) Wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni, w tym: a) Korytowanie, b) Grunt stabilizowany cementem 2,5MPa grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm, c) Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm, d) Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm, e) Warstwa wiążąca AC11W 50/70 grubość warstwy 5cm, f) Warstwa ścieralna AC11S 50/70 grubość warstwy 4cm, 3) Na sfrezowanej nawierzchni: a) Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2, b) Warstwa wyrównawcza AC11W w ilości średnio 75kg/m2, c) Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2, d) Warstwa ścieralna AC11S grubość warstwy 4cm 4) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. warstwy 10cm, 5) Oczyszczenie, odmulenie i profilowanie istniejących rowów. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

Główna 142
Czarnocin 97-318
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Czarnocin
Główna 142
Czarnocin 97-318
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in