Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - MOSiR”

» Notice description

Przedmiot zamówienia pn.: Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice-MOSiR” realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji zadania oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości i polega na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera:
Pełna dokumentacja przetargu na realizację robót do pobrania na: https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/22859585 w zakładce „Zamówienia Publiczne” Znak sprawy: ZP.271.10.2020.

Zakres obowiązków Wykonawcy:
Podstawowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z przepisów ustawy Prawo budowlane.
Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego określa projekt umowy.

Projekt pn. Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice nr POIS.02.05.00-00-0016/18 w ramach działania 2.5, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0016/18-00 z dnia 09.12.2019 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 11:00


» Location

Plac Jana Pawła II 1
Czechowice-Dziedzice 43-502
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Czechowice-Dziedzice
Plac Jana Pawła II 1
Czechowice-Dziedzice 43-502
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in