Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku”. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia i stanowiącymi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
2. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 5 lat. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 5 lat, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.
3. Wymagany przez Zamawiającego min. okres rękojmi – 5 lat. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres rękojmi krótszy niż 5 lat, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.
4. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
5. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
7. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b.
8. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 7 i 8 wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji tj. załącznik nr 7.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Katowicka 1
Kluczbork 46-200
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
Kluczbork 46-200
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in