„Dostawa mebli i wyposażenia klas do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie”

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli i wyposażenia klas do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ.
3. Dla wyspecyfikowanego wyposażenia podane parametry są wartościami minimalnymi, wyposażenie o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również dostarczenie kompletnego i zdatnego do użytku wyposażenia do siedziby szkoły przy Placu Komeńskiego 1, 64-100 Leszno, jego rozładunek, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (do poszczególnych sal i pomieszczeń). Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu wyposażenia.
6. Zgodnie z § 9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r. poz. 69, ze zm.) Zamawiający wymaga, aby wyposażenie sal dydaktycznych, posiadało wymagane certyfikaty dotyczące wymiarów funkcjonalnych, wymagań bezpieczeństwa i metod badań poświadczających, że dany element wyposażenia został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2007.
7. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego wyposażenia są dedykowane.
8. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z dokumentami gwarancyjnymi oraz jeżeli było to wymagane w SIWZ atestami, certyfikatami i świadectwami.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie wyposażenia równoważnego pod warunkiem, iż oferowane wyposażenie będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację,
z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowane wyposażenie jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do mebli
i wyposażenia określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych dla opisywanego wyposażenia, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wszelkie środki dowodowe do każdego zaoferowanego wyposażenia równoważnego, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowane wyposażenia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych oraz użytkowych w odniesieniu do wyposażenia określonego przez Zamawiającego w SIWZ.
12. Przedstawione zdjęcia, rysunki, modele i wizualizacje w niniejszej SIWZ mają jedynie charakter przykładowy i wzorcowy. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów.
13. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji.
14. Wykonawca określi gwarancję jakości dla oferowanego przedmiotu zamówienia w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.
15. Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ
16. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad i uszkodzeń oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
17. Wymagania dotyczące dostaw i odbiorów przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
18. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in