„Dostawa 600 ton soli drogowej dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Hrubieszowie

» Notice description

Dostawa 600 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych w Powiatowym Zarządzie Dróg. Wymagania jakościowe względem dostarczanej soli drogowej:
a) Uziarnienie max. 60% poniżej 1mm i max. 10% powyżej 8mm;
b) Skład chemiczny:
• NaCl min 90%
• SO-2 maz. 3%
• H2O max. 3%
• Antyzbrylacz K4Fe(Cn)4 – 25 mg/kg
• Części nierozpuszczalne w wodzie max. 8%
Dostarczona sól musi posiadać odpowiednie zaświadczenie podmiotu do kontroli jakości, potwierdzające, że odpowiada ona obowiązującym normom oraz, że jest dopuszczona do stosowania na drogach – opinia Techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonej soli drogowej;
Sól drogową należy dostarczyć własnym transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. Baza Materiałowa w Werbkowicach w dni robocze.
Wskazana w formularzu ofertowym łączna cena dostawy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem, załadunkiem, transportem do Bazy Materiałowych w Werbkowicach, rozładunkiem oraz podatkiem VAT;
Wykonawca do każdej faktury zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia jakości.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Grabowiecka
Hrubieszów 22-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Salt

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
ul. Grabowiecka
Hrubieszów 22-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in