Wymiana nawierzchni placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żarnówce, Gmina Maków Podhalański wraz z rozbudową o urządzenia siłowni zewnętrznej i strefy street workaut.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana nawierzchni placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żarnówce, Gmina Maków Podhalański wraz z rozbudową o urządzenia siłowni zewnętrznej i strefy street workaut.
1.1 Zakres robót obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe
2. Roboty ziemne
3. Wykonanie obrzeży i drenaży
4. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych
5. Wykonanie nawierzchni bezpiecznych i z kostki brukowej betonowej oraz geokrat
6. Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej, strefy street workautu oraz wyposażenia strefy relaksu
7. Humusowanie oraz plantowanie powierzchni wraz z obsianiem
8. Wykonanie nasadzeń
9. Uporządkowanie terenu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym przedmiarze robót, opisie technicznym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ stanowiących integralną część dokumentacji
Przy kalkulacji oferty Wykonawca powinien uwzględnić:
a. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji
b. wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań oraz sprawdzeń
c. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności oraz przepisów bhp.
d. prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla placówki oświatowej
Dokumentacja prowadzonego postępowania może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, w celu osiągnięcia rezultatów projektu. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany na żądanie Zamawiającego wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 09:00


» Location

Szpitalna 3
Maków Podhalański 34-220
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Sport
  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Maków Podhalański
Szpitalna 3
Maków Podhalański 34-220
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in