"Wykonanie zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotografii rejonu polsko-ukraińskiej granicy państwowej"

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz sporządzenie na ich podstawie: a) cyfrowej ortofotomapy polsko-ukraińskiej granicy państwowej, w pasie o szerokości minimum 2 km (tj. minimum 1 km po obu stronach granicy państwowej), b) stereodigitalizacji linii brzegowych rzek granicznych San i Bug. 2. Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane prace wynosi 36 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór tych prac, przy czym okres udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 3. Wykonawca udzieli również 36 miesięcznej rękojmi na wykonane prace licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór tych prac. 4. Wykonawca wyłoniony w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w tym m. in. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, umowami miedzy RP i Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych z dnia 12.01.1993r. (Dz.U. z 1994 r. poz. 267) oraz z przepisami prawa UE oraz instrukcjami technicznymi, standardami i wytycznymi (w tym wytycznymi do zgłaszania prac geodezyjnych-fotogrametrycznych - publikowanymi przez Głównego Geodetę Kraju na stronie http://www.gugik.gov.pl/pzgik/druki-i-wzory określającymi zasady kompletowania i przekazywania wyników prac i dokumentacji technicznej). 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, osób wykonujących przedmiot zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Podchorążych 38
Warszawa 00-463
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej
ul. Podchorążych 38
Warszawa 00-463
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in