Termomodernizacja budynku zakwaterowania osadzonych B wraz z łącznikiem w Zakładzie Karnym w Chełmie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku zakwaterowania osadzonych B wraz z łącznikiem w Zakładzie Karnym w Chełmie” .
W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:
Prace rozbiórkowe - Demontaż istniejącego odwodnienia dachu: rynien i rur spustowych - Demontaż obróbek blacharskich (pasów podrynnowych, nadrynnowych, obróbek attyk) - Rozbiórka czapek kominów oraz kominów ponad stropodachem - Demontaż siatek ochronnych okiennych stalowych - Demontaż parapetów zewnętrznych stalowych - Skucie istniejącego tynku zewnętrznego grubości około 6cm oraz docieplenia z supremy grubości około 7cm - Skucie cokołu z lastrika - Demontaż okien oraz drzwi zewnętrznych - Rozbiórka opaski odwadniającej wokół budynku - Demontaż kraty wewnętrznej - Demontaż wyłazu dachowego - Demontaż instalacji odgromowej
Prace termomodernizacyjne - Ściany fundamentowe: odkopanie ścian fundamentowych, oczyszczenie ścian fundamentowych, nałożenie tynku cem-wap gr. 1,5cm, nałożenie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej, klejenie styroduru gr. 10cm, mocowanie folii kubełkowej - Ściany zewnętrzne: oczyszczenie podłoża, gruntowanie podłoża, klejenie styropianu gr. 15cm oraz 10cm, zaciągnięcie styropianu klejem na siatce z włókna szklanego, wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej (tynk silikonowy) - Kominy: murowanie kominów ponad stropodachem, klejenie styropianu gr. 2cm, zaciągnięcie styropianu klejem na siatce z włókna szklanego, wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej w kolorze elewacji (tynk silikonowy), wykonanie czapek betonowych oraz obsadzenie nowy kratek wentylacyjnych - Podwyższenie attyk do wysokości 30cm nad dachem - Stropodach: montaż styropapy gr. 20cm, 2x papa - Stropodach łącznik: montaż styropapy gr. 20cm, 2x papa - Montaż nowego wyłazu dachowego 70x110cm - Wykonanie obróbek blacharskich stalowych: pasów podrynnowych, nadrynnowych, obróbek attyk - Oczyszczenie i malowanie krat okiennych - Docieplenie glifów okiennych i drzwiowych styropianem gr. 2cm - Docieplenie daszków nad wejściami styropapą gr. 5cm, 2x papa - Oczyszczenie, malowanie i montaż istniejących siatek okiennych - Montaż nowych okien oraz drzwi zewnętrznych - Montaż parapetów stalowych zewnętrznych - Wykonanie cokołu z tynku cienkowarstwowego silikonowego - Montaż nowej kraty wewnętrznej - Montaż nowego odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych) - Wykonanie nowej opaski odwadniającej - Wykonanie instalacji odgromowej - Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej zewnętrznej
Zamówienie dotyczy całości zadania pn. „Termomodernizacja budynku zakwaterowania osadzonych B wraz z łącznikiem w Zakładzie Karnym w Chełmie”.
2. W skład opisu przedmiotu zamówienia wchodzą także:
1). przedmiar robót;
2). dokumentacja techniczna.
3. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia uwzględni wymagania zawarte w powyższych dokumentach.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfiką terenu budowy znajdującego się w jednostce penitencjarnej ze szczególną dbałością o obiekty budowlane znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy.
5. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót (stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) – dodaje się słowa „lub równoważne”. Przez słowo „równoważne” zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, materiały lub urządzenia o nie gorszych parametrach niż wskazane w opisach. Wszelkie towary określone w dokumentacji, a pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania zamawiającego. Wykonawca może zaproponować zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia) spełniają określone przez zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń (atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości i inne niezbędne dokumenty).
6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga aby wszelkie prace fizyczne związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazanych i opisanych w SIWZ oraz załącznikach do niej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowiska nadzoru tj.: kierownika budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres realizacji zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia oświadczenia o spełnienia wymogu określonego w pkt. 6 ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonuje czynności określone w pkt 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia w terminie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust 6 wzoru umowy.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
13. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.07.2020 | 09:30


» Location

ul. Kolejowa 112
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Zakład Karny
ul. Kolejowa 112
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in