Remont elewacji południowej wraz z montażem zegara na budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą

» Notice description

1. Remont elewacji południowej wraz z montażem zegara na budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji południowej wraz z montażem zegara na budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą, w tym
w szczególności:
- zabezpieczenie okien, przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków,
- zszywanie pęknięć w murze za pomocą kotew ze stali nierdzewnej, wywiezienie spryzmowanego gruzu,
- odgrzybianie podłoży budowlanych – mechanicznie natryskiem dwukrotnym,
- wykonanie tynków wraz z boniami prostokątnymi i naprawą ubytków tynku,
- gruntowanie tynków i dwukrotne malowanie farbą silikonową,
- dostawa i montaż zegara podświetlanego o średnicy 85 cm.
Budynek Ratusza wpisany został do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 października 1986 r. pod numerem rejestru 353. Budynek posiada dwie kondygnacje: piętro i parter, nie jest podpiwniczony. Ściana elewacyjna wykazuje optyczne zawilgocenie i widoczne spękania tynków. W związku z powyższym zaplanowano wykonanie robót budowlanych na części frontowej budynku mających na celu poprawę stanu technicznego elewacji
i przedłużenie jej trwałości. W chwili obecnej budynek Ratusza pełni funkcje administracyjne Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą. Pomieszczenia w części południowo – zachodniej użytkowane są jako: Urząd Gminy, sklep, zakład fryzjerski i Urząd Pocztowy.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac towarzyszących, oraz robót tymczasowych nie objętych dokumentacją projektową i przedmiarem robót koniecznych do uwzględnienia: organizacja i zabezpieczenie placu budowy, likwidacja placu budowy, wywóz odpadów, uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
Z uwagi na charakter i lokalizację miejsca robót Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania zaplecza budowy w sposób estetyczny i ograniczający do minimum negatywne oddziaływanie na zabytkowe otoczenie miejsca. Zamawiający zastrzega, iż sposób zorganizowania zaplecza budowy będzie wymagał akceptacji Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zachował szczególną ostrożność podczas transportu, w trakcie wykonywania prac budowlanych i konserwatorskich celem uniknięcia wszelkich uszkodzeń na całym terenie budowy i w jego otoczeniu. Ewentualne szkody będą naprawione na koszt Wykonawcy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
1) projekt budowlany,
2) SST,
3) przedmiar robót
4) wzór umowy.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Rynek 1
Solec nad Wisłą 27-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Solec nad Wisłą
ul. Rynek 1
Solec nad Wisłą 27-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in