Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku”

» Notice description

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku”

1. Rodzaj zamówienia: usługi
2. Zakres czynności obejmuje:
1) Przeprowadzanie wielobranżowego (branża drogowa, sanitarna, elektryczna) nadzoru inwestorskiego budowy pod względem zgodności robót z projektem, umową na roboty budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi, dokumentacją przetargową t.j. SIWZ, jakości robót oraz wbudowywanych materiałów.
2) Organizowanie oraz uczestnictwo w radach budowy co najmniej jeden raz w tygodniu (w okresie prowadzenia robót instalacyjnych również inspektorzy branżowi).
3) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót.
4) Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Kierownikiem Budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego Inspektor Nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego.
5) W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor Nadzoru zwraca na to uwagę Kierownikowi Budowy i zawiadamia o nich Zamawiającego.
6) W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor Nadzoru spisuje, wspólnie z Zamawiającym, Kierownikiem Budowy, protokół konieczności.
7) Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania wykonywania niektórych robót po spełnieniu odpowiednich warunków Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany zweryfikować wycenę tych robót przygotowaną przez Wykonawcę robót budowlanych, dokonać stosownej korekty jeśli będzie to konieczne i dokonać ostatecznej akceptacji.
8) W razie potrzeby wykonania robót innych niż określone w projekcie, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie Inspektor Nadzoru podejmuje w porozumieniu z Zamawiającym.
9) Inspektor Nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających.
10) Po zakończeniu oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, Inspektor Nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis Kierownika Budowy gotowość obiektu lub robót do odbioru (jeżeli dotyczy) oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy.
11) Sprawdzanie wniosków materiałowych.
12) Przeprowadzanie protokolarnego odbioru robót.
13) Przygotowywanie rozliczeń oraz dokumentacji odbiorowej.
14) Analiza dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kontakt z projektantami.
15) Pełnienie obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego (art. 25) tj.:
• reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
• sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego;
• sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
• potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
16) Organizowanie przeglądów gwarancyjnych oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji.
17) Wyegzekwowanie od wykonawcy robót dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej (uporządkowanej i kompletnej) Zamawiającemu.
18) Sprawdzanie dokumentów niezbędnych do wystawienia faktur częściowych pod kątem wystąpienia przesłanek do ich wystawienia, zakresu robót i kwoty do zapłaty (pod względem merytorycznym, formalnym rachunkowym), na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą Inwestycji, bez prawa ich odbioru.
19) Naliczanie kar umownych wobec wykonawcy robót oraz określenie wysokości szkody i ewentualnie odszkodowania, w przypadkach gdy wysokość szkody przewyższa wysokość określonych przez strony kar umownych, a ponadto przekazywanie tych danych Zamawiającemu w celu ich egzekwowania.
20) Ustalenie podstaw i wysokości odszkodowania należnego Zamawiającemu, w przypadku nienależytego bądź wadliwego wykonania robót.
21) Przygotowywanie rozliczeń końcowych i dokonanie ich najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie w uzgodnieniu z Wykonawcą Inwestycji, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, nadzór nad przygotowaniem druków PT.
22) kontrolowanie realizacji inwestycji w zakresie postępu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (o ile był wymagany) oraz informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizowanych robotach budowlanych i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego, o możliwości niedotrzymania terminu wykonania zadania przez Wykonawcę.
3. Nadzór będzie obejmował roboty polegające na przebudowie ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku. Długość ulicy objęta przebudową wynosi 0,79 km. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej jezdni oraz wykonaniu chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.08.2020 | 12:00


» Location

ul. Warszawska 1
Drezdenko 66-530
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Urząd Miejski
ul. Warszawska 1
Drezdenko 66-530
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in