Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów z działalności rolniczej tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (zwanymi dalej odpadami) z wyznaczonego/ych punktu/ów zlokalizowanych na terenie gminy Ryczywół oraz przekazania ich do odzysku lun unieszkodliwienia.
Przedmiot niniejszego zamówienia dofinansowany jest w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

I. Miejsce zbiórki odpadów oraz rodzaj i masa odpadów:
1. Odpady dostarczane będą przez posiadaczy odpadów (rolników) do wyznaczonych punktów, zlokalizowanych na terenie gminy Ryczywół. Punkty zbiorki odpadów zostaną ustalone
w porozumieniu z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Posiadacz odpadów będzie dostarczał frakcje odpadów własnym transportem, zapakowane, każda oddzielnie. Przez frakcje odpadów należy rozumieć:
1) folia rolnicza
2) siatki do owijania balotów,
3) sznurek do owijania balotów,
4) opakowania po nawozach,
5) opakowania typu Big Bag.

2. Wykonawca będzie odbierał od posiadaczy odpadów (rolników) odpady w podziale na 2 grupy:

Grupa 1 - Kod odpadu 02 01 04
1) folia rolnicza
2) siatki do owijania balotów,
3) sznurek do owijania balotów,

Grupa 2 - Kod odpadu 15 01 01
1) opakowania po nawozach,
2) opakowania typu Big Bag.

3. Szacowane ilości odpadów pochodzące z działalności rolniczej /na podstawie inwentaryzacji/
a) folie rolnicze: 156,8 Mg
b) siatki do owijania balotów: 49,2 Mg
c) sznurek do owijania balotów: 4,6 Mg
d) opakowania po nawozach: 16,1 Mg
e) opakowania typu Big Bag: 36,3 Mg

Łącznie: 263 Mg odpadów

4. Łączna ilość odpadów z działalności rolniczej została ustalona na podstawie informacji (inwentaryzacji) od posiadaczy odpadów (rolników) i może ulec zmniejszeniu. Wskazana łączna ilość szacowanych odpadów jest ilością maksymalną. Ilość poszczególnych frakcji odpadów może ulec zmianie, jednakże łączna ich wartość nie może przekroczyć 263 Mg odpadów.

II. Opis przedsięwzięcia:
1. Dostarczane przez rolników odpady do punktów zbiórek będą podlegały ścisłej ewidencji, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Odpady przekazywane indywidualnie przez każdego posiadacza odpadów będą podlegały ważeniu na wadze samochodowej Wykonawcy, co zostanie potwierdzone protokołem. Masa odpadów zgromadzona na pojeździe Wykonawcy po zakończeniu zbiórki w danym dniu będzie także potwierdzana poprzez zważenie pustego i pełnego pojazdu w wybranym przez Wykonawcę w punkcie zlokalizowanym na terenie gminy Ryczywół (na koszt Wykonawcy).
2. Wykonawca będzie przyjmował odpady z pojazdu posiadacza odpadów bezpośrednio na swój środek transportu bez tymczasowego magazynowania ich na gruncie.
3.Wykonawca musi zapewnić pojazdy do odbioru odpadów, wyposażone w HDS (lub inny środek służący do przeładunku odpadów), w ilości niezbędnej do jednodniowych odbiorów odpadów, ustalonych w harmonogramie odbiorów.
Pojazdy muszą być wyposażone w wagi (posiadające legalizację) umożliwiające ewidencjonowanie ilości przyjmowanych odpadów od poszczególnych rolników. Z każdym rolnikiem przekazującym odpady zostanie podpisany protokół, o którym mowa w pkt. 1 zawierający w szczególności:
a) imię i nazwisko posiadacza odpadów;
b) adres nieruchomości, z jakiej pochodzą odpady;
c) datę odbioru
d) masę przekazywanych odpadów w podziale na poszczególne frakcje;
e) podpisy przekazującego i przyjmującego odpad (wraz z pieczęcią);

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania zebranych z terenu gminy Ryczywół odpadów rolniczych do odzysku bądź unieszkodliwienia kierując się hierarchią postępowania z odpadami określoną w ustawie o odpadach.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania sposobu postępowania z odpadami na każdym etapie ich zagospodarowania tj. od odebrania od rolnika do ich ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku.
6.Rozliczenie ilości odebranych odpadów pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym będzie odbywało się w następujący sposób:
1) stroną przekazującą odpady będzie posiadacz odpadów, a odbierającą i wystawiającą Karty Przekazania Odpadów (zwanych dalej KPO) oraz prowadzącą ewidencję odpadów w systemie Baza Danych o Odpadach i Opakowaniach (zwanej dalej BDO) -Wykonawca.
2) stroną sporządzającą protokół odbioru odpadów od rolnika oraz protokół odbioru usługi (Wykonawca – Zamawiający) będzie Wykonawca;
7. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątania miejsc, w których prowadzona będzie zbiórka odpadów rolniczych.

III .Harmonogram odbioru odpadów:
Harmonogram odbiorów odpadów ustalony i opracowany będzie przez Wykonawcę
w porozumieniu z Zamawiającym, przed podpisaniem umowy.


IV. Termin realizacji zadania:
1. Odbiór odpadów przez Wykonawcę z terenu gminy Ryczywół: od dnia podpisania umowy
do dnia 15.10.2020 r.
2. Poddanie odpadów o kodzie:
a) 15 01 02 -procesowi odzysku lub unieszkodliwienia i przekazanie Zamawiającemu KPO
i dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych (zwanych dalej DPR) lub dokumentów potwierdzających inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych (zwanych dalej DPO) -do dnia 30.10.2020r.,
b) 02 01 04 –procesowi odzysku lub unieszkodliwiania i przekazanie Zamawiającemu KPO
i oświadczenia własnego Wykonawcy (wzór oświadczenia uzgodniony w porozumieniu
z Zamawiającym) –do dnia 30.10.2020 r.
3. Rozliczenie wykonania zadania oraz podpisanie końcowego protokołu odbioru usług do dnia -30.10.2020 r.
W przypadku braków lub błędów w rozliczeniu Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania Wezwania od Zamawiającego.

V. Rozliczenie przedsięwzięcia
1.Zamawiający zastrzega, iż podane, w pkt. I.3 niniejszego Działu SIWZ, ilości odpadów są ilościami prognozowanymi i mogą ulec zmniejszeniu. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu zmniejszenia prognozowanej ilości przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie za zadanie uzależnione będzie od ilości odebranych odpadów z działalności rolniczej. Ilość odebranych odpadów rolniczych nie może przekroczyć 263 Mg. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługę wskazaną w ust. 1, będzie iloczyn stawki za odpady przedstawionej w ofercie Wykonawcy i ilości odpadów odebranych
i poddanych odpowiednim procesom, z zastrzeżeniem pkt V.4
Przed wystawieniem faktury Wykonawca zobowiązany będzie do rozliczenia zadania
i przedłożenia wraz z protokołem odbioru usług następujących dokumentów:
- protokołów zawartych pomiędzy przekazującym odpady a Wykonawcą, o którym mowa w pkt II.3;
- zbiorczego zestawienia ilościowego i wartościowego (zawierającym: dane przekazującego, masa odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, data odbioru i data przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia wraz z nr KPO, koszt całkowity zadania oraz podziale na każdego posiadacza odpadów przekazującego odpad, z uwzględnieniem kosztów Zamawiającego i przekazującego odpady). Zbiorcze zestawienie z odebranych odpadów będzie także przesyłane przez Wykonawcę w terminie do 2 dni, po każdorazowym świadczeniu usługi.
-wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem;
- wygenerowanych z systemu BDO Karty Przekazania Odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów);
- wygenerowanych w systemie BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwiania lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem.
- dokumentów potwierdzających odzysk lub unieszkodliwienie odpadów tj. KPO i DPR/DPO, bądź KPO i oświadczenie własne Wykonawcy.

3. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru usługi będzie podstawą do wystawienia faktury.
4. Wartość faktury wystawionej na Zamawiającego nie może przekroczyć iloczynu szacowanego tonażu odpadów, o którym mowa w pkt I.3 oraz ceny jednostkowej, stanowiącej podstawę kalkulacji dokonanej przez Zamawiającego. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania zostanie odczytana podczas otwarcia ofert.
Koszty powyżej tej kwoty zostaną pokryte przez wytwórcę odpadów (rolnika), na którego należy wystawić fakturę (lub inny równoważny dokument).
5. Łączna waga odpadów z działalności rolniczej odebranych przez Wykonawcę musi zgadzać się z wagą odpadów przekazanych przez Wykonawcę do procesów odzysku lub unieszkodliwienia. Poddanie odpadów procesowi odzysku lub unieszkodliwienia musi być potwierdzone KPO
i DPR/DPO, bądź KPO i oświadczeniem własnym Wykonawcy.
6.W/w karty stanowić będą podstawę do podpisania protokołu z odbioru wykonania usług. Brak jakiejkolwiek karty przekazania odpadów KPO i DPR/DPO (dla odpadów 15 01 02) oraz oświadczenia (dla odpadów 02 01 04), potwierdzających proces odzysku lub unieszkodliwienia, będzie podstawą do odmowy zapłaty wynagrodzenia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 11:30


» Location

ul. Mickiewicza 10
Ryczywół 64-630
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Ryczywół
ul. Mickiewicza 10
Ryczywół 64-630
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in