Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa istniejącego przystanku autobusowego w ciągu ul. Grel ” oraz „Dostawa i montaż wiat przystankowych ” w ramach projektu pn.: ”Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 – SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa istniejącego przystanku autobusowego w ciągu ul. Grel ”oraz „Dostawa i montaż wiat przystankowych ” w ramach projektu pn.: ”Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 – SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)

2. Zakres czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zaprojektowanie i wykonanie zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Grel wraz
z przebudową odcinka ul. Grel w obszarze przyległym do planowanej budowy zatoki przystankowej. Zatoka z kostki betonowej po prawej stronie drogi o długość ok. 58,20 [m].
2) dostawę i montaż 2 wiat w tym rozbiórka istniejącej wiaty przy ul. Kolejowej.
3. Zamówienie obejmuje w szczególności:
1/ sporządzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
2/ opracowanie stałej organizacji ruchu dla zaprojektowanej zatoki autobusowej wraz
z przejściem dla pieszych,
3/ uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym,
4/ uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z uzyskaniem potwierdzenia nie wnoszenia sprzeciwu,
5/ opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót,
6/ wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższego projektu,
7/ dostawę i montaż 2 wiat w tym rozbiórka istniejącej wiaty przy ul. Kolejowej.
Jedną wiatę przystankową nową należy zamontować przy projektowanej zatoce w ciągu
ul. Grel, a drugą w miejsce rozebranej wiaty w ciągu ul. Kolejowej.

4. Całość prac należy wykonać zgodnie z Programami Funkcjonalno-Użytkowymi wykonanym przez inż. arch. Marcina Chryczyka, Biuro projektowe „ARCH-Plan” Marcin Chryczyk, ul. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna.

5 . Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1/ rozliczenie robót ryczałtowe określone w ofercie na podstawie programów funkcjonalno- użytkowych i warunków zawartych w SIWZ,
2/ wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy w tym poprzez faktury częściowe wystawione na podstawie protokołów odbioru częściowego,
wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy,
3/ roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie  z oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4/ wszelkie niezbędne materiały posiadające certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności potwierdzające stosowanie w budownictwie zabezpiecza wykonawca,
5/ wykonawca robót na bieżąco będzie konsultował z zamawiającym proponowane rozwiązania projektowe i ekonomiczne,
6/ wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawiony w przedmiocie zamówienia, także tych nie wymieniowych w programach Funkcjonalno - Użytkowych, ani innych dokumentach, a niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym między innymi badania geologiczne i laboratoryjne zagęszczenia wykopów i podbudowy - a wartość umowy zawiera również wartość tych robót i należne opłaty.
7/ wywóz i składowanie gruzu oraz utylizację odpadów zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie,
8/ wykonawca zapewni bezpieczne warunki na placu budowy i w jego otoczeniu,
9/ wykonawca wykona i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
10/ prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności a w razie kolizji roboty prowadzić pod nadzorem RDG Nowy Targ,
11/ wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów autorów dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
12/ wykonawca po zakończeniu realizacji inwestycji przygotuje kompletną dokumentację powykonawczą
13/ wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji aż do uzyskania geodezyjnego pomiaru powykonawczego z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno -Kartograficznej wraz z założeniem reperów roboczych i wytyczeniem głównych osi. Operat geodezyjny należy dostarczyć również w wersji cyfrowej w plikach  pdf. ,dwg.
14/ wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczenia na żądanie zamawiającego,
15/ faktury za wykonanie robót budowlanych winny być wystawione na Gminę Miasto Nowy Targ, oddzielnie za wykonane prace projektowe i oddzielnie za wykonane roboty budowlane,
16/ wykonawca udzieli minimum 5 letniej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały,
17/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wskazane znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie lub normy, specyfikacje, systemy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”.
Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą  wcześniej być zaakceptowane przez zamawiającego w formie pisemnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 09:30


» Location

ul. Krzywa 1
Nowy Targ 34-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
Nowy Targ 34-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in