Remont dróg gminnych dojazdowych do pól w miejscowości Niedźwiada

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont dróg gminnych dojazdowych do pól w miejscowości Niedźwiada” które zostało podzielone na części:
1.1) Cześć I – Remont drogi gminnej dojazdowej do pól (nr ew. dz. 340) na odcinku o długości 450 mb w miejscowości Niedźwiada.
1.2) Część II - Remont drogi gminnej dojazdowej do pól (nr. ew. dz. 797) na odcinku o długości 450 mb w miejscowości Niedźwiada.
2. Przedmiot zamówienia każdej z części zamówienia związany z remontem dróg dojazdowych do pól obejmuje następujące prace: mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, formowanie i zagęszczanie nasypów – uzupełnienie poboczy, odmulanie rowów, remont uszkodzonych przepustów.
3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót w ramach części I i II określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ.
4. W kosztach realizacji zadania dla każdej części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie powykonawczej dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny).
5. Przedmiot każdej z części zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo.
6. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm.
7. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
7. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 1 rok, liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w postanowieniach umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ.
9. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące określone czynności – szczegółowe wymogi zawiera Rozdział XXVI SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 11:30


» Location

ul. Krisego 1
Ropczyce 39-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
Ropczyce 39-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in