„Opracowanie dokumentacji projektowej dla Gminy Masłów”

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie 1: „Projekt budowlany drogi gminnej ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym”
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i zgodami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia / zgłoszenia na budowę. Projekt dotyczy drogi o przyjętej nazwie ul. Podklonówka II (równoległa do drogi powiatowej nr 0315T - ul. Podklonówka) w Masłowie Pierwszym.
2) Długość odcinka drogi przewidzianej do projektowania wynosi ok. 1870 m.b., szerokość pasa drogowego 14,0 m. Przewiduje się następujące elementy: droga bitumiczna, chodnik jednostronny przykrawężnikowy szer. 2,0 m, pobocza utwardzone, rowy otwarte umocnione elementami prefabrykowanymi, przepusty poprzeczne, oświetlenie uliczne, stała organizacja ruchu.
3) Ponieważ Gmina na niektórych działkach nie dysponuje własnością gruntu na cele budowlane w ramach projektu należy przygotować niezbędną dokumentację ZRID.
4) Środki finansowe przewidziane na rok 2020 w kwocie do 100 000,00 zł inwestycji, pozostała część w roku 2021 r.
5) Projekt powinien zawierać:
a) projekt budowlany wraz z załącznikami i dokumentacją towarzyszącą niezbędną w celu uzyskania pozwolenia/zgłoszenia na budowę (wersja papierowa - 6 egz. i płyta CD - 1x),
b) przedmiar robót,
c) kosztorys ofertowy,
d) kosztorys inwestorski,
e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
f) wypełniony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (w formie edytowalnej) wraz
z załącznikiem graficznym.

Zadanie 2: „Projekt stałej organizacji ruchu dla wybranych dróg gminnych i wewnętrznych”
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi jej wprowadzenie dla wybranych dróg gminnych
i wewnętrznych:
a) rejon skrzyżowania drogi wewnętrznej ul. Kwiatów Polnych z drogą powiatową 0312T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach”,
b) droga gminna ul. Radostowa nr 344004T na odcinku od drogi powiatowej 0314T w kierunku południowym,
c) rejon skrzyżowania drogi gminnej ul. Uniwersytecka z drogą powiatową 0312T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach”,
d) przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 344007T ul. Barczańską z byłą drogą powiatową 0310T w Dąbrowie”
e) przejście dla pieszych na drodze gminnej nr 344028T ul. Dolna w Mąchocicach Kapitulnych (Zakaniów)”
2) Opracowanie dokumentacji projektowej powinno obejmować:
a) Oddzielne projekty stałej organizacji ruchu dla każdej w/w lokalizacji (5 oddzielnych opracowań);
b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt stanowiący przedmiot umowy i dostarczyć go do siedziby Zamawiającego w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej na nośniku DVD;
c) Materiały mapowe, które Wykonawca pozyska w ramach realizacji zamówienia, mają zostać przekazane do Zamawiającego w postaci:
• plików mapy wektorowej w pozyskanej postaci źródłowej (pliki typu: dxf, dwg, dgn itp.);
• papierowej;
d) Termin obejmuje wykonanie projektu, uzgodnienie z Zamawiającym, uzyskanie jego zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem oraz odbiór ostateczny dokonany przez Zamawiającego, projekt powinien być wykonany zgodnie z wymogami określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia;
e) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
f) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień
i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Uzyskane uzgodnienia wymagają akceptacji Zamawiającego;
g) Wykonawca ma obowiązek pisemnego informowania Zamawiającego o trudnościach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2
Masłów 26-001
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Urząd Gminy Masłów
Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2
Masłów 26-001
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in