Ratunkowy remont budynku mieszkalnego przy ul. Kawęczyńskiej 26 (oficyna Edmunda Burkego) Etap I. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.49.2020

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ratunkowego remontu budynku mieszkalnego przy ul. Kawęczyńskiej 26 (oficyna Edmunda Burkego) Etap I. Szczegółowy zakres robót, zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji został określony w siwz oraz w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. Przedmiarze robót –- Załącznik Nr 4 do siwz, Projekcie umowy – załącznik Nr 5 do siwz, Projekcie budowlanym (zakres określony w przedmiarze) – Załącznik Nr 6 do siwz; Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 7 do siwz; Ekspertyzie stanu technicznego – Załącznik Nr 8 do siwz,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

Jagiellońska 23
Warszawa 03-719
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Jagiellońska 23
Warszawa 03-719
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in