roboty remontowe pomieszczeń Sekcji Gospodarki Materiałowej i rozrachunków 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

» Notice description

5.1 Roboty remontowe pomieszczeń Sekcji Gospodarki Materiałowej i rozrachunków 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie zgodnie z załącznikami do SIWZ
5.2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określono w ZAŁĄCZNIKU Nr 5 do SIWZ
5.3 Wykonawca w oparciu o opracowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentację zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności, dostaw i usług przewidzianych obowiązującymi przepisami i wynikających z treści SIWZ i jej załączników.
5.4 Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą z dnia 07. lipca 1994 Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz dokumentacją w SIWZ.
5.5 Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36-miesięcy (lecz nie dłuższy niż 96 miesięcy) - podlegające kryterium oceny oferty - okres gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia.
5.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1A Pzp do unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania finansowania od którego zależy realizacja niniejszego zamówienia.
5.7 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznika nr 1 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
5.8 Ze względu na wykonywanie prac budowlanych na terenie działającego Szpitala z Polikliniką, organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego, nie może nadmiernie utrudniać działalności Szpitala oraz ma zapewniać kontynuowanie niezmiennego zakresu świadczeń medycznych.
5.9 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę pracowników fizycznych skierowanych do wykonania zamówienia.
5.10 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5.11 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5.12 Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
5.13 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
5.14 Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
5.15 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5.16 Wysokość zwrotu kosztów w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5.17 Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.
5.18 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5.19 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.20 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.
5.21 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 11:00


» Location

Wrocławska 1-3
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
Wrocławska 1-3
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in