Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna” – budżet obywatelski 2020 r.

» Notice description

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna” – budżet obywatelski 2020 r.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna w ramach realizacji projektu budżetu obywatelski 2020 r. Zlokalizowanej na części działki nr ewid. 5/14 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawa. Jest to teren leśny przez który przebiega ścieżka z ciekiem wodnym.
Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
- rozbiórkę i utylizację istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- budowę ścieżki o konstrukcji drewnianej wraz z tarasami widokowymi z balustradami instalowanych na żelbetowych fundamentach i legarach,
- wykonanie i montaż tablic edukacyjnych.
Przedmiot zamówienia ma być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników obiektu w tym w pełni przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Musi spełniać wymagania odnośnie obowiązujących przepisów, w tym standardów wynikających z Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
a) wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ),
oraz dokumentacja projektowa opracowana przez firmę VENULAND Spółka Jawna:
b) projekt budowlano wykonawczy - załącznik nr 8 do SIWZ,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ,

W przypadku ewentualnych niezgodności pomiędzy tymi dokumentami, wiodącym jest projekt budowlano wykonawczy.
UWAGA: Powyższa dokumentacja może być wykorzystana tylko do celów udzielenia zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionej/ych (pod pojęciem „zatrudnionej/ych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) pracowników do wykonywania n/w czynności:
a) prac rozbiórkowych istniejącego chodnika,
b) prac wykonawczych chodnika rampowego.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, liczony od daty odbioru ostatecznego robót, Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji i rękojmi za wady za co otrzyma dodatkowe punkty podczas oceny oferty zgodnie z zasadami określonymi w CZĘŚCI V SIWZ.
3. Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni (tj. 42 dni) od dnia podpisania umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 09:00


» Location

ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in