Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Budowę budynku Izby Pamięci:
a) konstrukcja,
b) architektura,
c) wykonanie instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
d) wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnych oraz hydrantowej,
e) wykonanie instalacji elektrycznych,
f) wykonanie instalacji teletechnicznych,
g) automatyka instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
h) wykonanie instalacji Audio-Video z wyłączeniem zakupu Monitorów OLED 55 i podkonstrukcji do monitora.
2) Budowę budynku Pawilonu Wejściowego:
a) konstrukcja,
b) architektura,
c) wykonanie instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
d) wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnych oraz hydrantowej,
e) wykonanie instalacji gazowych,
f) wykonanie instalacji elektrycznych,
g) wykonanie instalacji teletechnicznych,
h) automatyka instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
3) Budowę murów pamięci wraz z grawerowaniem nazwisk na tabliczkach,
4) Prace związane z zagospodarowaniem terenu (zgodnie z projektem architektury oraz projektem architektury krajobrazu) z wyłączeniem wycinek,
5) Dostawę wyposażenia wymienionego w dokumentacji projektowej z wyłączeniem: laptopa
z oprogramowaniem i myszką, krzesła twardego, fotela twardego, stolika okrągłego, krzesła do Sali Wystawowej, zasłony lnianej maskującej, krzesła obrotowego, zestawu łączników do krzeseł, wózka do transportu krzeseł, drabiny wysokiej składanej, biurka na wymiar, szafki mobilnej na kółkach, ławy granitowej na wymiar, koszy zewnętrznych,
6) Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji,
7) Wykonanie przyłącza teletechnicznego.
3. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw. Dokumenty:
a) Decyzja nr 201/WOL/2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę
z dnia 26 lipca 2019 r.;
b) projekt budowlany;
c) projekty wykonawcze;
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR);
e) przedmiary robót jako materiał informacyjny;
f) Decyzja nr ZDM/GPD/I/1d/75/w/19 z dnia 14.06.2019 r.;
g) Decyzja nr ZDM/ZUWD/W/POST/581/2019 z dnia 17.06.2019 r.;
h) Decyzja nr ZDM/ZUWD/W/POST/581/2019/Z/155/2019 z dnia 05.03.2019 r.;
i) Decyzja nr 52/2020/PE-ZD-II z dnia 14.01.2020 r.
j) Porozumienie Nr 7/2019 z Zarządzem Dróg Miejskich z dnia 21.06.2019 r.
k) Porozumienie nr 209/2019 z Zarządem Zieleni z dnia 03.07.2019 r.;
l) Warunki i wymagania techniczne oraz uzgodnienie projektu przejścia pod torami przyłącza kanalizacyjnego z Tramwajami Warszawskimi z dnia 03.12.2019 r.
m) Dodatkowe wytyczne dla Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności prace zbrojarsko- betoniarskie, blacharskie, dekarskie, murarskie, tynkarskie (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy),
b) roboty elektryczne/teletechniczne, w tym w szczególności prace monterskie instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji),
c) roboty sanitarne, w tym w szczególności prace instalacyjne i/lub urządzeń, monterskie sieci
(z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji),
d) roboty związane z zagospodarowaniem terenu, w tym w szczególności roboty w zakresie zieleni.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 11:30


» Location

ul. Senatorska
Warszawa 00-099
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska
Warszawa 00-099
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in