Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki”. Projekt obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.
Ścieki będą odprowadzane do kolektora głównego, który skieruje je do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Falęcin Stary. Ścieki będą kierowane z części miejscowości Szczytniki poprzez przepompownię P2, ścieki z pozostałej części miejscowości Szczytniki do przepompowni P1 a stamtąd do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skrobaczów, skąd następnie poprzez sieć kanalizacyjna dla miejscowości Folwarki zostaną włączone do istniejącego kolektora biegnącego do oczyszczalni ścieków. Na projektowanej trasie występują skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem pod i nadziemnym, tj. Siecią wodociągową, siecią gazową, kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi. Zaprojektowano przejścia przewodów grawitacyjnych oraz rurociągu tłocznego pod drogą powiatową i drogami gminnymi oraz pod utwardzonymi dojazdami do prywatnych posesji, metoda przewiertu lub przecisku w stalowych rurach osłonowych.

Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji przetargowej, na którą składa się projekt budowlany oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych umową warunkach.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Tadeusza Kościuszki 2
Stopnica 28-130
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2
Stopnica 28-130
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in