Usługa budowy dwujęzycznej strony internetowej www.muzeach.pl z systemem zarządzania treścią (CMS) – łącznie zwane “Systemem” i gwarancja jakości na ich prawidłowe działanie oraz opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu ”www.muzeach”.

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na budowie dwujęzycznej strony internetowej www.muzeach.pl z systemem zarządzania treścią (CMS) – łącznie zwane “Systemem” i gwarancją jakości na ich prawidłowe działanie oraz opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu ”www.muzeach”.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
3) W związku z tym, że Wykonawca będzie prowadził prace w zespole (przy udziale ewentualnych podwykonawców) istotnym czynnikiem sukcesu (tj. wykonania przedmiotu zamówienia w terminie) jest organizacja prac zespołu wskazanego do realizacji zamówienia. Zamawiający będzie promował zasady współpracy maksymalizujące prawdopodobieństwo należytego wykonania zamówienia. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązanych przedłożyć opis „Organizacji zespołu” zgodnie z załącznikiem nr A do Formularza oferty, przedstawiający oferowany sposób realizacji zamówienia, zawierający w szczególności:
a) zaproponowany skład zespołu projektowego w podziale na personel kluczowy o którym mowa z Rozdziale VI, ust. 1, pkt. 1.2., ppkt. 3), lit. b) niniejszego SIWZ i uzupełniający czyli zespół uzupełniony o personel zgodnie z organizacją i potrzebami Wykonawcy celem należytego wykonania zamówienia,
b) zakres czynności i odpowiedzialności przypisanych poszczególnym osobom (schemat organizacyjny prac projektowych),
c) zasady zapewnienia niezmienności personelu i zastępowalności kluczowego personelu dla zapewnienia ciągłości prac,
d) zasady zapewnienia jakości w procesie projektowania i uzgodnień (koordynacja prac, weryfikacja),
e) sposoby możliwości monitorowania postępu i jakości prac przez zamawiającego.
4) Zamawiający informuje, że nieprzedłożenie opisu o którym mowa w pkt. 3) powyżej tj. „Organizacji zespołu” skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią niniejszej SIWZ, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2) Ustawy PZP.
5) Wzór umowy zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Warszawa 02-958
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Internet and telephone services

» Buyer data

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Warszawa 02-958
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in