„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Posądzy„

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego napędem 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Posądzy.
2. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów pożarniczych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu pojazdów.
4. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich.
5. Pojazd ma zostać oznakowany numerami operacyjnymi PSP, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz.U. KG PSP Nr 1 z 2020).
6. Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia.
7. Pojazd wydawany przez Wykonawcę winien być zatankowany w odpowiednią ilość paliwa umożliwiającą dojazd do siedziby Zamawiającego, a jeżeli w eksploatacji stosowane są inne płyny, to również zbiorniki winny być zaopatrzone w te płyny.
8. Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest z budżetu Gminy Koniusza, ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz ze środków własnych OSP Posądza.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieotrzymania środków dotacji lub zmiany zasad współfinansowania przedmiotu zamówienia przez instytucje finansujące.
10. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ i załącznikach opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów należy przyjąć, że mają jedynie charakter wzorcowy i służą wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli w dokumentacji, o której mowa powyżej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że mają jedynie charakter wzorcowy i służą wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może użyć rozwiązań/materiałów innych o równoważnych parametrach pod warunkiem, iż zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych nie niższych (czyli równych lub wyższych) od założonych. Jako „równoważne” Zamawiający przyjmuje materiały/rozwiązania o parametrach nie gorszych tj. takich samych lub lepszych w porównaniu z parametrami materiałów/rozwiązań wzorcowych przedstawionych w dokumentacji.
12. W celu weryfikacji parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego pojazdu
z wymaganiami określonymi w SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą wypełnionego opisu dostarczonego przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
13. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp tj. zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę.
Nie dotyczy.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 08:00


» Location

Koniusza 55
Koniusza 32-104
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Koniusza
Koniusza 55
Koniusza 32-104
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in