DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOBÓTCE

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce,
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca na dostarczony samochód wraz z zamontowanymi urządzeniami udzieli minimalnej gwarancji i rękojmi nie krótszej niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru
i przekazania pojazdu Zamawiającemu.
4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty stanowiące dowód spełnienia przez dostawę wymaganych norm
i przepisów oraz wymaganych parametrów ( świadectwa, zaświadczenie, karty katalogowe, instrukcje itp.) w celu akceptacji i oceny zgodności ze szczegółową specyfikacja techniczną,
5. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego
w zakresie podstawowej obsługi pojazdu,
6. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
7. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
w przypadku nie uzyskania środków finansowych przeznaczonych na częściowe sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozwiązania równoważne
1. Tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,, równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostawy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Jeśli
w opisie przedmiotu zamówienia i pozostałych materiałach przetargowych znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie oznacza to, że zapisy te mają charakter wyłącznie wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny,
2. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,, lub równoważne”,
3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ,
4. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz materiałów oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:30


» Location

Warszawska 12
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce
Warszawska 12
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in