Dostawa nawozów dla IUNG – PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa. Zamówienie składa się z 3 części :
1) Dostawa nawozu fosforowego – w ilości 24 ton.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
2) Dostawa nawozu potasowego – w ilości 12 ton.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
3) Dostawa nawozu wieloskładnikowego – w ilości 120 ton.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ

2. Wszystkie zaoferowane nawozy muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2018 poz. 1259 z póź. zm.) oraz przepisom wykonawczych wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie certyfikaty niezbędne do dystrybucji i funkcyjnego zastosowania poszczególnych nawozów).
3. Nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.
4. Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać przewidziane prawem dopuszczenia, zezwolenia lub atesty oraz zawierać:
a) właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b) opakowanie gwarantujące właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie transportu i odpowiednio do wymagań przewoźnika. W przypadku zaniedbania wszelkimi kosztami z tego wynikającymi zostanie obciążony Wykonawca.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w przedmiotowym postępowaniu.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.
12. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
13. Zamawiający nie udziela zaliczek w przedmiotowym postępowaniu.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
15. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:00


» Location

ul. Kazimierska
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Fertilisers, plant protection products and agrochemicals

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa"
ul. Kazimierska
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Chemicals category published on OnePlace in last 10 days.