Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2020 r.

» Notice description

1. Termin udzielenia kredytu
a) Kredyt będzie postawiony do dyspozycji w maksymalnie w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
b) Kredyt będzie udzielony w transzach w wysokościach uwarunkowanych aktualnymi potrzebami Zamawiającego w okresie trzech dni od zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
c) Transze uruchamiane będą w terminie maksymalnie do 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia w drodze realizacji przez Kredytodawcę (Wykonawcę) poleceń przelewu w ciężar rachunku kredytowego. Wysokość transz kredytu określona będzie przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu.
d) Karencja w spłacie odsetek: do 30.12.2020 r.
e) Karencja w spłacie kapitału: do 30.03.2028 r.
2. Okres spłaty kredytu
Spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych każdego ostatniego dnia roboczego danego kwartału w następujących wysokościach i terminach:
rok 2028 - 200.000,00 PLN (4 raty po 50.000 PLN);
rok 2029 - 200.000,00 PLN (4 raty po 50.000 PLN);
rok 2030 - 200.000,00 PLN (4 raty po 50.000 PLN);
rok 2031- 200.000,00 PLN (4 raty po 50.000 PLN);
rok 2032- 200.000,00 PLN (4 raty po 50.000 PLN);
rok 2033- 200.000,00 PLN (4 raty po 50.000 PLN);
rok 2034- 200.000,00 PLN (4 raty po 50.000 PLN);
rok 2035- 200.000,00 PLN (4 raty po 50.000 PLN);
rok 2036- 200.000,00 PLN (4 raty po 50.000 PLN);
rok 2037- 200.000,00 PLN (4 raty po 50.000 PLN);
3. Oprocentowanie
Do wyliczenia zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu należy przyjąć stopę WIBOR 3M z notowań na dzień 01.07.2020 r. natomiast uruchomienie transzy kredytu ustala się na dzień 01.09.2020 r., na potrzeby badania ofert.
Zamawiający określa sposób ustalenia WIBORU 3M do naliczania oprocentowania kredytu, liczone według stawki WIBOR 3M według zasad stosowanych u Wykonawcy.
Odsetki od kredytu naliczane są w kwartalnych okresach obrachunkowych i płatne w terminie na ostatni roboczy dzień każdego kwartału poczynając od grudnia 2020 r.
Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok ma 365 dni, a miesiąc i kwartał rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych.
4. Zagwarantowanie przez Bank na rzecz Zamawiającego - w zależności od woli Zamawiającego:
a) przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją nie ponosząc kosztów jego obsługi za okres od dnia spłaty do dnia planowanej spłaty,
b) możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania
c) zaciągnięcia niższej kwoty kredytu niż określona, bez ponoszenia kosztów jego obsługi od wartości pomniejszającej kwotę kredytu
5. Prowizje i opłaty bankowe.
a) prowizja za gotowość do wypłaty transzy kredytu - zerowa,
b) prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu - zerowa.
c) prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa.
6. Zabezpieczenie spłaty kredytu.
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu i deklaracji wekslowej.
Weksel wraz z deklaracją wekslową przygotowuje bank udzielający kredyt.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

563 563
Pcim 32-432
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Urząd Gminy Pcim
563 563
Pcim 32-432
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in