Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Budowa i przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Rekowo”.

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i budowy chodnika na długości ok 420 m w msc. Rekowo w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 212 wraz z remontem nawierzchni jezdni DW212, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, prawomocnych zgód administracyjnych na realizację robót budowlanych (zgłoszenie robót lub/i pozwolenia na budowę) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji oraz na wykonaniu robót budowlanych wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych wraz ze złożenie zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót oraz uzyskania innych niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem, w tym min. z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów, jeżeli będą wymagane.
W ramach realizacji Zadania Wykonawca wykona analizę konieczności budowy sygnalizacji świetlnej na planowanym do wykonania przejściu dla pieszych w km ok 57+315.
Zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego w zakresie: przebudowy istniejącego odcinka chodnika wraz z wymianą wygrodzenia dla pieszych na długości ok 90 m, budowy nowego odcinka chodnika na długości ok 330 m, remont nawierzchni drogi wojewódzkiej oraz poboczy gruntowych na długości remontowanego i budowanego chodnika, przebudowę wszystkich istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych oraz skrzyżowań, odwodnienie korpusu drogowego poprzez rozsączenie wód opadowych w obrębie pasa drogowego obejmującą budowę nowych elementów odwodnienia oraz przebudowę istniejącej sieci rowów przydrożnych obejmujących ich odtworzenie, regulację i udrożnienie, odtworzenie istniejącego oraz budowę nowego przejścia dla pieszych w km ok 57+315, budowę „dedykowanego” oświetlenia przejścia dla pieszych w km ok 57+315, niezbędne usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w razie konieczności budowę kanału technologicznego zgodnie z ustawą o drogach publicznych, niezbędne usunięcie kolidującej z układem drogowym zieleni oraz nasadzenie nowej, w tym ułożenie ziemi urodzajnej wraz obsianiem mieszanką traw, sporządzenie wraz z zatwierdzeniem projektu docelowej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowaniem drogi wojewódzkiej zgodnie z zatwierdzonym projektem, uporządkowanie ternu po zakończeniu budowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

Mostowa 11A
Gdańsk 80-778
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Mostowa 11A
Gdańsk 80-778
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in