Budowa chodników w m. Świdwin w ciągu DW 162

» Notice description

1. Zamówienie obejmuje budowę chodników w m. Świdwin w ciągu DW 162, w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, korytowanie, warstwa odsączająca i podbudowa z kruszyw niezwiązanych pod nawierzchnię chodnika i ciągu pieszo - rowerowego z kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników, obrzeży betonowych, regulacja pionowa włazów kanałowych, plantowanie poboczy z obsianiem. 2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robót, Rozdziale „C” SIWZ i SST. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć opis materiałów i produktów równoważnych, zgodnie z siwz. Zdjęcia produktów znajdujące się w dokumentacji projektowej mają wyłącznie charakter poglądowy. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia szczegółowo wymienione w WPR polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 09:45


» Location

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in