DOSTAWA AUTOBUSU

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego autobusu z 21 miejscami siedzącymi (łącznie z kierowcą), kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, o parametrach technicznych i wymaganiach określonych w SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązań lepszych, bądź bardziej funkcjonalnych niż wymagania postawione powyżej.
3. Autobus musi posiadać homologację dopuszczająca pojazd do ruchu drogowego wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.).
4. Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty przekazania pojazdu.
5. Zamawiający wymaga, aby skompletowany przez Wykonawcę autobus, został mu przedstawiony do odbioru w terminie do dnia 30 października 2020 r., na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Zamawiający wymaga, aby autobus, po dokonanym odbiorze, był zabezpieczony przez Wykonawcę w miejscu jego odbioru, celem jego zarejestrowania i przekazania osobie wskazanej przez Zamawiającego, na okres niezbędny do wykonania tych czynności.
7. Przygotowany do odbioru pojazd musi być zatankowany do pełnego zbiornika.
8. Przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:00


» Location

ul. Kurkowa 12
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Areszt Śledczy
ul. Kurkowa 12
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in