Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem dla Zespołu Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 w Warszawie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem dla Zespołu Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 w Warszawie.
1. Materiały wyjściowe:
Projekt wielobranżowy zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem dla zespołu Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 w Warszawie opracowany został w grudniu 2009 r. przez biuro projektowe Bronisz Land Design ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejów.
Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresem dz. ew. nr 43, obręb 7-01-19.
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem wynosi około 5.186,97 m2.
Projekt do aktualizacji obejmuje następujące elementy zagospodarowania terenu:
• boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej i ręcznej,
• boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki,
• pole do tenisa stołowego,
• rzutnię do pchnięcia kulą,
• bieżnię z zeskokiem do skoku w dal,
• ogrodzenie,
• piłkochwyty,
• balustrady,
• bramy,
• furtki,
• nawierzchnie utwardzone,
• nowe nasadzenia roślinności,
• elementy drobnej architektury,
• zadaszenie nad wejściem głównym szkoły,
• dziedzińce szkoły z wyłączeniem wykonanego podwórka warsztatów (aranżacja),
• instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne,
• monitoring.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Dokumentacja stanowiąca aktualizację projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem dla Zespołu Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 w Warszawie winna zawierać:
a. Projekty wykonawcze wszystkich branż - wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r., Dz.U. 2013.1129).;
b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.). (Dz.U. 2013.1129);
c. Przedmiary robót dla wykonawców zawierający opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej;
d. Kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.), (Dz.U.2004.130.1389).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.07.2020 | 11:45


» Location

Słowackiego 6/8
Warszawa 01-627
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
Słowackiego 6/8
Warszawa 01-627
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in