Rozbiórka istniejącego mostu M-12 w ciągu DP nr 1186K Jelcza – Podmiejska Wola w m. Swojczany i budowa nowego obiektu inżynierskiego w tej samej lokalizacji wraz z przebudową dojazdów i systemu odwodnienia w rejonie skrzyżowania z DP nr 1138K

» Notice description

Rozbiórka istniejącego mostu M-12 w ciągu DP nr 1186K Jelcza – Podmiejska Wola w m. Swojczany i budowa nowego obiektu inżynierskiego w tej samej lokalizacji wraz z przebudową dojazdów i systemu odwodnienia w rejonie skrzyżowania z DP nr 1138K.

Zakres robót do wykonania:
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Rozbiórka istniejącego mostu km 4+889 DP 1186K
1.1.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
1.1.2. Mechaniczna rozbiórka uszkodzonego mostu i muru oporowego
1.2. Roboty ziemne
1.2.1. Wykopy i przekopy koparkami przedsiębiernymi
1.2.2. Formowanie i zagęszczanie nasypów
1.2.3. Wymiana gruntu
2. Obiekt inżynierski
2.1. Płyta betonowa gr. 40cm pod obiektem inżynierskim i żłobem od strony górnej wody
2.1.1. Podłoża betonowe
2.1.2. Deskowanie systemowe
2.1.3. Przygotowanie zbrojenia na budowie – pręty o śr. do 14mm
2.1.4. Montaż zbrojenia
2.1.5. Przygotowanie zbrojenia na budowie – pręty o śr. do 16-20mm
2.1.6. Montaż zbrojenia
2.1.7. Betonowanie
2.1.8. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne – pierwsza warstwa
2.1.9. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne – kolejne warstwy
2.2. Płyta fundamentowa obiektu inżynierskiego
2.2.1. Deskowanie systemowe U-Form
2.2.2. Przygotowanie zbrojenia na budowie – pręty o śr. do 16-20mm
2.2.3. Montaż zbrojenia
2.2.4. Przygotowanie zbrojenia na budowie – pręty o śr. do 14mm
2.2.5. Montaż zbrojenia
2.2.6. Betonowanie
2.3. Ściany pionowe obiektu inżynierskiego
2.3.1. Deskowanie systemowe U-Form ściany i mury o wys. do 4m
2.3.2. Przygotowanie zbrojenia na budowie– podpory słupowe i przyczółki– pręty o śr. do 10-14mm
2.3.3. Montaż zbrojenia
2.3.4. Przygotowanie zbrojenia na budowie– podpory słupowe i przyczółki– pręty o śr. do 16-20mm
2.3.5. Montaż zbrojenia
2.3.6. Betonowanie
2.3.7. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne – pierwsza warstwa
2.3.8. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne – kolejne warstwy
2.4. Płyta górna obiektu inżynierskiego
2.4.1. Deskowanie systemowe U-Form – płyty ustrojów niosących pełne
2.4.2. Przygotowanie zbrojenia na budowie pręty o śr. do 10-14mm– dźwigarów głównych i belek poprzecznych
2.4.3. Montaż zbrojenia
2.4.4. Przygotowanie zbrojenia na budowie pręty o śr. do 16-32mm– dźwigarów głównych i belek poprzecznych
2.4.5. Montaż zbrojenia
2.4.6. Betonowanie
2.5. Płyty przejściowe
2.5.1. Przygotowanie zbrojenia na budowie – oczepy i ławy podłożyskowe pręty o śr. do 14mm
2.5.2. Montaż zbrojenia
2.5.3. Betonowanie
2.5.4. Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje
2.5.5. Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorąco – pierwsza warstwa
2.5.6. Sączki na gruncie kat. III z kruszywa
2.6. Elementy zabezpieczające
2.6.1. Montaż bariero – poręczy sztywnych jednostronnych
2.7. Kapy chodnikowe
2.7.1. Deskowanie systemowe U-Form – dźwigary główne i belki poprzeczne
2.7.2. Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. do 10-28mm wsporników i gzymsów
2.7.3. Montaż zbrojenia
2.7.4. Betonowanie
2.8. Nawierzchnia z betonu asfaltowego na obiekcie
2.8.1. Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje
2.8.2. Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorąco – pierwsza warstwa
2.8.3. Montaż krawężników na prostej
2.8.4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr.5cm /w-wa wiążąca/KR3
2.8.5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. po zagęszczeniu 4cm /w-wa ścieralna/ KR3
2.8.6. Zalanie szwu dylatacyjnego o szer. do 2cm masą asfaltową
2.8.7. Nawierzchnia na kapach chodnikowych z emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami
3. Żłoby
3.1. Płyty fundamentowe
3.1.1. Podłoża betonowe
3.1.2. Przygotowanie zbrojenia na budowie – fundamenty podpór pręty o śr. do 14mm
3.1.3. Montaż zbrojenia
3.1.4. Przygotowanie zbrojenia na budowie – fundamenty podpór pręty o śr. do 16-20mm
3.1.5. Montaż zbrojenia
3.1.6. Betonowanie
3.2. Ściany
3.2.1. Deskowanie systemowe Stal-Form – ściany i mury o wys. do 4m
3.2.2. Przygotowanie zbrojenia na budowie – ściany i skrzydełka pręty o śr. do 14mm
3.2.3. Montaż zbrojenia
3.2.4. Przygotowanie zbrojenia na budowie – ściany i skrzydełka pręty o śr. do 16-20mm
3.2.5. Montaż zbrojenia
3.2.6. Betonowanie
3.2.7. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne na zimno – pierwsza warstwa
3.2.8. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne na zimno – następne warstwy
3.3. Gurty betonowe
3.3.1. Przygotowanie zbrojenia na budowie – ściany i skrzydełka pręty o śr. do 14mm
3.3.2. Montaż zbrojenia
3.3.3. Betonowanie
3.3.4. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne na zimno – pierwsza warstwa
3.3.5. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne na zimno – następne warstwy
4. Przepust nr 1
4.1.1. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych
4.1.2. Przygotowanie zbrojenia na budowie – ściany i skrzydełka pręty o śr. do 14mm
4.1.3. Montaż zbrojenia
4.1.4. Betonowanie
4.1.5. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne na zimno – pierwsza warstwa
4.1.6. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne na zimno – następne warstwy
5. Przepust nr 2
5.1.1. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych
5.1.2. Przygotowanie zbrojenia na budowie – ściany i skrzydełka pręty o śr. do 14mm
5.1.3. Montaż zbrojenia
5.1.4. Betonowanie
5.1.5. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne na zimno – pierwsza warstwa
5.1.6. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne na zimno – następne warstwy
6. Przebudowa DP 1186K od km 4+833,52 do km 4+939,39 oraz przebudowa skrzyżowania z DP 1138K
6.1. Przebudowa konstrukcji jezdni
6.1.1. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.15cm
6.1.2. Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30cm
6.1.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywanie mechanicznie
6.1.4. Wzmocnienie podłoża przez stabilizowane spoiwem hydraulicznym
6.1.5. Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw naturalnych
6.1.6. Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego
6.1.7. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
6.1.8. Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 22P, KR3
6.1.9. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej
6.1.10. Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych AC 16W, KR3
6.1.11. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej
6.1.12. Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych AC 11S, KR3
6.2. Umocnienie rowów i skarp
6.2.1. Ława betonowa C16/20 pod korytko
6.2.2. Ścieki z prefabrykatów betonowych o gr.15cm na podsypce cementowo-piaskowej
6.2.3. Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi
6.2.4. Stabilizacja skarp poprzez obsianie trawą przy gr. w-wy humusu 5cm
6.2.5. Humusowanie skarp z obsianiem
6.3. Przebudowa poboczy
6.3.1. Ręczne ścinanie poboczy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym
6.3.2. Wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym
6.4. Montaż elementów bezpieczeństwa
6.4.1. Bariery ochronne stalowe jednostronne
6.4.2. Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych
7. Budowa kanału technologicznego
7.1.1. Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW
7.1.2. Budowa studni kablowych rozdzielczych

Wykonawca w cenie oferty musi ująć koszty badań laboratoryjnych oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Zamawiający informuje, że przyjętą formą rozliczenia pomiędzy stronami dla zadania będzie rozliczenie ryczałtowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 09:30


» Location

ul. Warszawska 11
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
ul. Warszawska 11
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in