„Bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni asfaltowych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie”

» Notice description

W zakres i rodzaj robót objętych niniejszym zamówieniem wchodzi:
1. W zakres robót objętych niniejszym zamówieniem wchodzi bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni asfaltowych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie, w zakresie określonym w:
1.1 załączniku nr 1 do umowy - Opisie przedmiotu zamówienia
1.2 załączniku nr 2a, 2b i 2c do umowy - Przedmiarach robót
1.3 załączniku nr 3 do umowy - Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR).
Pliki zawierające przedmiary robót i specyfikację techniczną zapisane w PDF na płycie CD zdeponowane są u Inwestora (Zamawiającego).
2. W zakres i rodzaj robót wchodzi:
2.1 remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych oraz usunięcie powstałych w ciągu roku awarii, określonych w załączniku nr 2a do umowy.
2.2 bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni między innymi na niżej wymienionych ulicach, określonych w załączniku nr 2b do umowy:
a) ul. Zbożowa – remont podjazdów do mostu na dł. 100 m
b) ul. Kobiałka – remont nawierzchni wraz ze wzmocnieniem podbudowy na odcinku: ul. Białołęcka - Mochtyńska,
c) ul. Henrykowska - remont nawierzchni wraz ze wzmocnieniem podbudowy na odcinku: ul. Przytulna – ul. Wyganowska,
d) ul. Inowłodzka - remont nawierzchni na dł. 250 m,
e) ul. Polnych Kwiatów - remont nawierzchni na dł. 200 m,
f) ul. Zawiślańska - remont nawierzchni na dł. 170 m,
g) ul. Odkryta – remont nawierzchni na dł. 200 m,
h) ul. Stefanika – remont nawierzchni na dł. 60 m,
i) wykonanie nakładek asfaltowych na istniejącej podbudowie,
3. W zakres i rodzaj robót planowanych do wykonania na drogach wewnętrznych, określonych w załączniku nr 2c do umowy, wchodzi wykonanie bieżących remontów nawierzchni asfaltowych.

2.1. Szczegółowy zakres i rodzaj robót został określony w załączniku nr 7 do SIWZ, tj. we wzorze umowy i w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2.2. Rozwiązania równoważne
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp. w zakresie technologii wykonania wybranych prac zawartych w załączniku nr 5 do umowy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

2.3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej
Wobec przyjęcia przez Zamawiającego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych klauzuli społecznej. Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę, osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem niżej wymienionych czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
1.1. pracowników fizycznych wykonujących roboty drogowe przy użyciu remontera,
1.2. pracowników obsługujących sprzęt budowlany typu koparko-ładowarka,
1.3. pracowników fizycznych obsługujących rozściełacz asfaltu.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez skierowanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności podczas realizacji zamówienia nowo zatrudnionych lub wyznaczenie do realizacji zamówienia osób już zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę (pod pojęciem zatrudnionych należy rozumieć nowo zatrudnionych pracowników, jak również już zatrudnionych pracowników) w rozumieniu Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
Szczegółowe uregulowania znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy.
2.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z § 3 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 11:00


» Location

Modlińska 197
Warszawa 03-122
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Modlińska 197
Warszawa 03-122
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in