Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie”- ETAP I oraz Przebudowę drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- ETAP II

» Notice description

1.Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: Dwa Etapy:
1) Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I
2) Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II
2. W ramach ETAPU Nr 1 przewiduje się wykonanie następujących robót:
- montaż sieci wodociągowej PEHD DN90 o długości: 160,10 m
- montaż sieci wodociągowej PEHD DN110 o długości: 912,40 m
- montaż przyłączy wodociągowych PEHD DZ32 - ilość 15 - o długości 93,20 m
- montaż przyłączy wodociągowych PEHD DN40 – ilość 1, o długości 10,00 m
- montaż przyłączy wodociągowych PEHD DN63 - ilość 2 o długości 14,30
- montaż studni kanalizacyjnych rewizyjnych, betonowych ø1000 na kanale sanitarnym -13 studni i dwa trójniki
- montaż kanalizacji sanitarnej z rur PVC – U, łączonych kielichowo DN200 o długości wszystkich
odcinków: 491,40m
- montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC -U, łączonych kielichowo DN160- ilość 13 szt o długości wszystkich przyłączy 73,80 m
3. Przedmiotem ETAPU Nr 1 jest Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie”, zgodnie z dokumentacją techniczną pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kępno ul. Dworcowa dz. nr. 623/2 dr,621/19 dr,616/13 dr,995/1 dr,622/2,620/4, opracowana przez Autorskie Biuro Projektów, 63-600 Kępno,
ul. Boczna 4, Pracownia Projektowa, 63- 600 Kępno, ul. E. Orzeszkowej 20.
4. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SIWZ:
1) Projekty budowlano- wykonawcze (załącznik nr 9a do SIWZ),
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10a do SIWZ),
3) Przedmiary robót, będące załącznikiem do siwz stanowią element pomocniczy do wyceny oferty (załącznik nr 11a do SIWZ),
4) Zestawienie długości sieci (załącznik nr 12a do SIWZ),
5) Wzór umowy stanowiący (załącznik Nr 8a do SIWZ)
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) zawiadomienie o zakończeniu budowy,
2) wykonanie protokołów odbioru technicznych, branżowych:
a) dezynfekcji,
b) próby ciśnienia rurociągu wodociągowego + załącznik w wersji zdjęcia manometru,
c) próby szczelności rurociągu kanalizacyjnego,
d) badanie zagęszczenia gruntu,
e) badanie przewodów kanalizacyjnych kamera TV,
f) badanie wydajności hydrantu,
2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej pieczątką Starostwa (wersja papierowa + wersja elektroniczna na płycie CD)
6. W ramach ETAPU Nr 2 Zakres rzeczowy inwestycji zakłada przebudowę drogi powiatowej – ulicy Dworcowej w Kępnie na całym jej ciągu:
1) budowę wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego,
2) budowę wydzielonego-bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów pod wiaduktem kolejowym, 3) budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
Parametry przebudowywanych odcinków dróg powiatowych objętych zamówieniem: 1) długość drogi: 890 mb
2) klasa drogi: (si)=(sd) klasa L;
3) szerokość pasa ruchu: odcinek 1 - (si) - 4,5mb- (sd)- 3,5mb- (wskazano szerokość pasa 3,5mb, jezdnia na odcinku 1 stanowi bezpośrednie skrzyżowanie z DK11 i zaprojektowana szerokość 4,5mb wynika z konieczności dostosowania promienia skrętu do wjazdu i parametrów DK11). Zachowanie pierwotnej szerokości pasa ruchu umożliwia dogodny wjazd i zjazd z DK11. Cały odcinek 1 stanowi element skrzyżowania z DK11. Odcinek 2: (si) - 3,5mb- (sd) - 3,5mb, Odcinek 3: (si)- 2,75mb - (sd) - 2,75mb, Odcinek 4: (si) - 5,35mb na całości jezdni; (sd)- szerokość jednego pasa ruchu 2,75mb. Odcinek 4 przebiega w całości pod wiaduktem kolejowym- skrzyżowanie z linią kolejową Poznań- Katowice, stąd konieczność wprowadzenia lokalnego zwężenia jednego pasa ruchu pod istniejącym wiaduktem, gdzie ruch dwukierunkowy odbywać się będzie po jednym pasie. Odcinek 5: (si) - 2,75 - (sd)- 2,75mb
4) budowa chodnika:(si) 886 mb strona lewa (sd) 196 strona prawa
5) przebudowa skrzyżowań: (si) 2 szt. (sd) 2 szt, 2 szt - droga gminna
6) przebudowa zjazdów: (si) 13 szt = (sd) 13szt.
7) budowa zatoki autobusowej: (si) 0 szt. (sd) 0szt.
8) budowa przejść dla pieszych: (si) 0 szt. (sd) 4 szt.( w tym jedno wyniesione, wszystkie z oznakowaniem aktywnym)
9) budowa ciągu pieszo-rowerowego: (si) 0mb (sd) 886 mb;
7. Podstawowy zakres robót:
1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
2) Roboty ziemne,
3) Korytowanie, profilowanie, stabilizacja, krawężniki, obrzeża
4) Podbudowy, ścieki prefabrykowane
5) Nawierzchnie,
6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
7) Pozostałe roboty,
8) Odwodnienie- roboty ziemne,
9) Odwodnienie – roboty montażowe,
10) Linia oświetlenia i kablowe
8. Dokumentacja techniczna na powyższe zadanie została wykonana przez: EMWU KAROLAK
ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
9. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SIWZ:
1) Projekty budowlano- wykonawcze (załącznik nr 9b do SIWZ),
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10b do SIWZ)
3) Przedmiary robót, będące załącznikiem do siwz stanowią element pomocniczy do wyceny oferty (załącznik nr 11b do SIWZ)
4) Wzór umowy stanowiący (załącznik Nr 8b do SIWZ)
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przewidzianym do budowy a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania zamówienia.
10. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapa przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zatwierdzona przez Starostę Kępińskiego nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
b) zawiadomienie o zakończeniu budowy,(zawiadomienie prawomocne na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego)
c) wykonanie wideo rejestracji z inwentaryzacją wykonanego odcinka drogi w granicach pasa drogowego i przekazanie w wersji elektronicznej: tab, mif, shp, dxf w formie RL12 i warstwa odwzorowania 92,
d) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie zatwierdzenia,
e) poniesienie kosztów związanych z przebudową sieci zawartych w dokumentacji technicznej,
f) poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego,
g) poniesienie kosztów wynikających z porozumienia z korzystania z dróg,
h) poniesienie kosztów naprawy dróg powiatowych, użytkowanych w związku z realizacją inwestycji w wielkości 400 ton betonu asfaltowego ułożonego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem nawierzchni przez frezowanie,
i) dokonanie nasadzeń rekompensacyjnych za usunięte drzewa zgodnie z załączonymi decyzjami (drzewo z wycinki własnością wykonawcy), należy dokonać nowych nasadzeń w pasach drogowych dróg powiatowych lub na terenach będących własnością Powiatu na terenie powiatu kępińskiego.
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Informacja: Materiały rozbiórkowe typu: kostka rury, znaki itp. pochodzący z rozbiórki jest własnością Zamawiającego, składowane w Słupi p/Kępnem ul Katowicka 10 (teren PZD Kępno, odległość ok 10 km).
11. Do obowiązków wykonawcy należy także:
powołać kierownika budowy i kierowników robót branżowych z uprawnieniami budowlanymi,
12. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
- przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności lub atestów jakościowych wbudowanych materiałów zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.
13. Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano w (opisie przedmiotu zamówienia SIWZ wraz z załącznikami) przez wskazanie marki, znaku towarowego, producent patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów przyjmuje się, że opisowi temu towarzyszy wyrażenie lub równoważne, zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zaproponowania rozwiązania równoważnego tj.: spełniającego co najmniej parametry wynikające z opisu zawartego w specyfikacji lub lepsze oraz gwarantującego zgodność współdziałania z pozostałymi elementami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia. Równoważne rozwiązanie techniczne to rozwiązanie o identycznych lub wyższych parametrach:
-wydajnościowych, funkcjonalnych;
-jakościowych, np. posiadane certyfikaty;
-gwarancyjnych – warunki gwarancji nie mniejsze niż podane w SIWZ.
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
przyjmuje się, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” a zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
zamawiającego, zgodnie z art.: 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany
jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymogi opisane przez zamawiającego.
W przypadku wymagania w SIWZ określonego oznakowania i/lub przedstawienia certyfikatu
wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań
przeprowadzonych przez tę jednostkę zastosowanie mają przepisy art. 30a i art.30b ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Wskazanie pochodzenia materiałów (w szczególności, marka, znak towarowy, producent) użyte w opisie przedmiotu zamówienia stanowią informacje uściślającą i należy je traktować jako określone przykładowo w celu sprecyzowania minimalnych oczekiwanych przez zamawiającego parametrów jakościowych i wymaganych standardów przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne produktu wskazanego z nazwy handlowej, lecz na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek wskazać, ze oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
14 Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady budowlane oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.
15. Wymagania stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a – Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.).
2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio wykonujących prace na terenie budowy tj. w zakresie: Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I, Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II
3) W okresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio wykonujących prace na terenie budowy tj. w zakresie: Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I, Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II
4) Po zawarciu umowy a przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od podpisania umowy zobowiązany jest, do przedłożenia Wykazu pracowników wykonujących w/w roboty budowlane oraz oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia.
5) Nieprzedłożenie wykazu pracowników oraz oświadczenia o których mowa powyżej, lub przedstawienie oświadczeń niekompletnych w wyznaczonym terminie (pracowników wykonujących wskazane czynności), na umowę o pracę może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.
7) Zamawiający może odstąpić od tego wymogu, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione
przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy wynikających z kodeksu pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.07.2020 | 11:00


» Location

ul. Kościuszki 5
Kępno 63-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 5
Kępno 63-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in