Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje :
- frezowanie nawierzchni na średnią grubość 4 cm (wcinki) – 99 m2,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową C60B3ZM – 45 141m2 ,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o średniej grubości 4 cm, z zachowaniem istniejących spadków - 45 141 m2,
- regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych – 11 szt.
- regulacja pionowa włazów kanałowych – 11 szt.


Zakres i szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ, Przedmiar robót zał. nr 1.1 SIWZ i Specyfikacje Techniczne zał. nr 1.2 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 08:45


» Location

ul. M. Konopnickiej 20
Mogilno 88-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
ul. M. Konopnickiej 20
Mogilno 88-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in