Dostawa wyposażenia domowego i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska, ul. Krakowska 2

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia domowego i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska
ul. Krakowska 2.

3.2. Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na pięć części tj.:

a) Część nr 1 – WYPOSAŻENIE DOMOWE (SEKCJA INFRASTRUKTURA).
Przedmiotem zamówienia dla część nr 1 jest dostawa wyposażenia domowego - Sekcji Infrastruktury.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

b) Część nr 2 – WYPOSAŻENIE DOMOWE (SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA).
Przedmiotem zamówienia dla część nr 2 jest dostawa wyposażenia domowego – Służby Żywnościowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

c) Część nr 3 – ELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO (SEKCJA INFRASTRUKTURA).
Przedmiotem zamówienia dla część nr 3 jest dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego – Sekcji Infrastruktury.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

d) Część nr 4 – ELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO (SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA).
Przedmiotem zamówienia dla część nr 4 jest dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego – Służby Żywnościowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

e) Część nr 5 – ELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO (SŁUŻBA MUNDUROWA).
Przedmiotem zamówienia dla część nr 5 jest dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego – Służby Mundurowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5 zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

3.2 Wykonawca dostarczy zakupiony towar własnym środkiem transportowym i na koszt własny do siedziby Zamawiającego tj.
• Rząska ul. Krakowska 2 (zadanie nr 1 i nr 3);
• Kraków, ul. Miedziana 20 (zadanie nr 1, nr 2, nr 3);
• Kraków, ul. Ułanów 43 (zadanie nr 2 i nr 4);
• Kraków, ul. Wrocławska 82 (zadanie nr 1, nr 3, nr 5).

3.3 Wartość poszczególnego asortymentu w formularzu cenowym dla danej części zamówienia nie może przekroczyć 10 000,00 zł brutto.

3.4 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie rozładunek i złożenie towaru we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu w jego siedzibie.

3.5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania produktów równoważnych TYLKO dla części nr 1, części nr 3 i części nr 4.

Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał
z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
(z zastrzeżeniami) i wskazał na markę z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych
i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry techniczne (w tym pojemność i wydajność)
i jakościowe wymaganego towaru.

UWAGA!!!
Pod pojęciem „lub równoważne” należy rozumieć:
Materiały spełniające tę samą funkcję, posiadające te same parametry i standardy jakościowe bądź lepsze w stosunku do materiałów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego
i określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
W przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy, który zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz asortymentu, dla którego oferuje zamienniki (produkty równoważne) zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ.
Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości, znajdują się w formularzach cenowych dla poszczególnych części zamówienia (zał. nr 4 do SIWZ) oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla poszczególnych części zamówienia (zał. nr 3 do SIWZ) stanowiących załączniki, będące integralną częścią niniejszej dokumentacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:00


» Location

Rząska, ul. Krakowska 2
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Decorative accessories
  • Furniture accessories
  • Other furnishings

» Buyer data

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Rząska, ul. Krakowska 2
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in