Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu.

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Zadanie otrzymało dofinasowanie ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej.
4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in