Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoriów oraz pokrowców na mopy na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-061/2020

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoriów oraz pokrowców na mopy na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych;
Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy pokrowców na mopy.
2. Zamawiający informuje, że odpowiednio dla Pakietu 1 i 2, Wykonawca w kolumnie 5 tabeli Formularza cenowego, uprawniony jest do określenia liczby sztuk w opakowaniu zbiorczym, jakie Zamawiający będzie zamawiał w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że liczba sztuk w oferowanym opakowaniu zbiorczym, nie będzie większa niż wskazana przez Zamawiającego w kolumnie 2 tabeli.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzach cenowych, stanowiących Załączniki nr 2.1 i nr 2.2 do SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) dokonania zmiany ilości preparatów do dezynfekcji oraz pokrowców na mopy, wyszczególnionych w Załącznikach nr 2.1 i nr 2.2 do SIWZ,
b) ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania,
- z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych preparatów nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej najkorzystniejszej oferty.
Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym.
5. Zamawiający przeprowadził proces walidacji, którego celem było wykazanie zdolności laboratorium do spełnienia wymagań czystości mikrobiologicznej środowiska dla poszczególnych klas czystości pod względem czystości powietrza i powierzchni w okresie rutynowej pracy oraz w spoczynku.
Proces walidacji został przeprowadzony zgodnie ze zgłoszoną organizacją pracy, z użyciem zgłoszonych do stosowania w laboratorium środków i materiałów, których wykaz stanowi załącznik do protokołu walidacji.
Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne do wyszczególnionych w Formularzu cenowym (Załączniki nr 2.1 do SIWZ), zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego preparaty (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na prowadzenie prac w laboratorium bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. walidacji procesu czyszczenia laboratorium w okresie rutynowej pracy i w spoczynku.
6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
a) sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy preparatów do jednostek organizacyjnych WUM określonych w poszczególnych zamówieniach,
b) uzgodnienie terminu dostawy z przedstawicielem Zamawiającego,
ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego;
c) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy. W odbiorze uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa, tel.: 22 57-20-296, lub osoby upoważnione do odbioru w zakresie merytorycznym przedmiotu dostawy.
7. Zamawiający wymaga dołączenia do każdej dostawy:
- w zakresie Pakietu nr 1: certyfikatu analizy dla każdej serii dostarczanego produktu do dezynfekcji.
- w zakresie Pakietu 2: certyfikatu jakości produktów sterylnych
8. Zważywszy na utrudnienia związane ze stanem epidemii COVID-19, Zamawiający zaleca skorzystanie z elektronicznej formy komunikacji z Zamawiającym, o której mowa w ust. 5 Rozdziału II niniejszej SIWZ, jak również informuje o możliwości zawarcia przyszłej umowy przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego. W przypadku gdy Wykonawca nie dysponujący takim podpisem i będzie zmuszony do wyboru tradycyjnej formy komunikacji z Zamawiającym, a jego oferta okaże się najkorzystniejsza, wówczas umowę podpisaną kwalifikowanym podpisem przez pełnomocnika Zamawiającego, Zamawiający prześle Wykonawcy pocztą e-mail, a Wykonawca ją wydrukuje, podpisze w czterech (4) egzemplarzach i trzy (3) z nich przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres wskazany w niniejszej SIWZ do korespondencji, przesyłając jednocześnie skan podpisanej umowy, na adres e-mail: aez@wum.edu.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 11:00


» Location

Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in