„Odbiór odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez KWP Katowice oraz jednostki miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego.” - postępowanie nr 2

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są usługi Odbioru odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez KWP Katowice oraz jednostki miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego.”
2. Kod CPV:90511000-2
3. Zamówienie zostało podzielone na 42 części (42 zadania)
a) Odbiór odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez KPP Będzin.
3.1. Zadanie nr 1 – KP w Czeladzi;
3.2. Zadanie nr 2 – KP Siewierz;
3.3. Zadanie nr 3 – KP Wojkowice;
3.4. Zadanie nr 4 – KP Sławków;
b) Odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez KPP Chorzów.
3.5. Zadanie nr 5 – KMP Chorzów;
3.6. Zadanie nr 6 – KP I Chorzów;
3.7. Zadanie nr 7 – KP II Chorzów;
c) Odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez KPP Cieszyn.
3.8. Zadanie nr 8 – KPP Cieszyn WRD;
3.9. Zadanie nr 9 – KP Strumień;
3.10. Zadanie nr 10 – KP Wisła;
3.11. Zadanie nr 11 – PP Istebna;
3.12. Zadanie nr 12 – KP Ustroń;
d) Odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez KMP Częstochowa.
3.13. Zadanie nr 13 – KP Blachownia;
3.14. Zadanie nr 14 – KP Kłomnice;
3.15. Zadanie nr 15 – KP Koniecpol;
3.16. Zadanie nr 16 – KP Poczesna;
3.17. Zadanie nr 17 – KP Olsztyn;
e) Odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez KPP Kłobuck.
3.18. Zadanie nr 18 – KPP Kłobuck;
3.19. Zadanie nr 19 – KP Krzepice;
3.20. Zadanie nr 20 – KP Wręczyca Wielka;
f) Odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez KMP Mysłowice.
3.21. Zadanie nr 21 – KMP Mysłowice;
g) Odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez KPP Myszków.
3.22. Zadanie nr 22 – KPP Myszków;
3.23. Zadanie nr 23 – KP Koziegłowy;
h) Odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez KPP Pszczyna.
3.24. Zadanie nr 24 – KPP Pszczyna;
3.25. Zadanie nr 25 – KP Miedźna z/s w Woli
3.26. Zadanie nr 26 – KP Pawłowice;
i) Odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez KPP Racibórz.
3.27. Zadanie nr 27 – KP Kuźnia Raciborska;
3.28. Zadanie nr 28 – KP Krzyżanowice;
j) Odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez KPP Wodzisław Śląski.
3.29. Zadanie nr 29 – KP Gorzyce;
3.30. Zadanie nr 30 – PP Gołkowice;
3.31. Zadanie nr 31 – KP Radlin;
k) Odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez KMP Zabrze.
3.32. Zadanie nr 32 – KMP Zabrze;
3.33. Zadanie nr 33 – KP I Zabrze;
3.34. Zadanie nr 34 – KP II Zabrze;
3.35. Zadanie nr 35 – KP III Zabrze;
3.36. Zadanie nr 36 – KP IV Zabrze;
3.37. Zadanie nr 37 – KP V Zabrze;
l) Odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez KMP Żory.
3.38. Zadanie nr 38 – KMP Żory;
m) Odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez KPP Żywiec.
3.39. Zadanie nr 39 – KP Rajcza;
3.40. Zadanie nr 40 – KP Jeleśnia;
3.41. Zadanie nr 41 – PP Milówka;
n) Odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez KWP Katowice.
3.42. Zadanie nr 42 – WTO Katowice.
4. Przedmiot zamówienia został określony w dokumentach:
4.1. załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym,
4.2. załączniku nr 2 do SIWZ - wzorze umowy,
4.3. załączniku nr 3 do SIWZ - formularzu cenowym - Opisie Przedmiotu Zamówienia,
4.4. załączniku nr 4 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy dot. spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia,
4.5. załączniku nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
6. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców, jeśli są już znane (załącznik nr 1 i nr 4 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
7. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy.
8. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia odszyfrowania, otwarcia tj. upublicznienia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).
UWAGA: Rozliczenie za zrealizowane usługi będzie następować wg cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ - formularzu cenowym - Opisie Przedmiotu Zamówienia
Cena oferty brutto obliczona z dyspozycją Rozdziału X SIWZ, wpisana do załącznika nr 1 do SIWZ - formularza ofertowego dla każdego zadania odrębnie posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeżeli dla danego zadania cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizację tego zadania, to Zamawiający podejmie decyzję czy będzie zawierał umowę do wysokości posiadanych środków, czy zwiększy środki przeznaczone na realizację, czy unieważni postępowanie. Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia pomiędzy zadaniami środków do wykorzystania w ramach umowy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.07.2020 | 09:00


» Location

ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in