Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Baniocha

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Baniocha, zwany dalej „samochodem” lub „przedmiotem umowy” spełniający wymagania techniczne oraz wyposażonym zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w SIWZ.

Samochód powinien posiadać świadectwo dopuszczenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) oraz być wydany ZAMAWIAJĄCEMU z pełnym zbiornikiem paliwa i innych wymaganych płynów eksploatacyjnych.

Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1260 z późn. zm. ) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych oraz spełniać przepisy Polskiej Normy PN - EN 1846- 1 oraz PN - EN 1846- 2 i posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą.

Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na samochód i całe jego wyposażenie, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Wraz z wydaniem przedmiotu umowy WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie niezbędne dokumenty wymagane polskim prawem do rejestracji pojazdu oraz inne niezbędne dokumenty m.in. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, wyciąg ze świadectwa homologacji, deklaracje, certyfikaty, wykaz punktów serwisowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr A do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 10:00


» Location

Łubna, ul. Łubińska 2
Baniocha 05-532
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Ochotnicza Straż Pożarna w Baniosze
Łubna, ul. Łubińska 2
Baniocha 05-532
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in