Rozbudowa i serwis przełączników FC

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1 Dostawy komponentów do rozbudowy oraz prac instalacyjno-konfiguracyjnych polegających na:
a) aktywacji 48 portów (2x24) w dwóch przełącznikach FC model HP SN6000B zainstalowanych w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie,
b) dostarczeniu i zainstalowaniu 48 sztuk wkładek SFP+ 16 Gb/s w przełącznikach FC model HP SN6000B zainstalowanych w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli przy
ul. Filtrowej 57,
c) przeprowadzeniu testów poprawności działania aktywowanych licencji i zainstalowanych wkładek SFP+ z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą informatyczną,
d) aktualizacji oprogramowania przełączników FC model HP SN6000B do najnowszej dostępnej stabilnej wersji.
1.2 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
1.3 Przeprowadzenie warsztatu powdrożeniowego.
1.4 Przedłużenie wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Zamawiającego 2 sztuk przełączników FC model HP SN6000B.
1.5 Świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy przez okres obowiązywania wsparcia technicznego producenta w ramach puli 30 godzin do wykorzystania w trakcie trwania umowy.
1.6 Udzielenie gwarancji na prawidłowe, w pełni zgodne z jego przeznaczeniem, funkcjonowanie systemu. Świadczenie serwisu gwarancyjnego w ramach udzielonej gwarancji.
1.7 Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia.

2. Wymagane terminy wykonania zamówienia.
2.1. Dostawa komponentów do rozbudowy oraz prace instalacyjno-konfiguracyjne, o których mowa w pkt 4.1 OPZ, przeprowadzone zostaną w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy.
2.2 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 4.2 OPZ, nastąpi w terminie do 15 dni od dnia zakończenia realizacji prac instalacyjno-konfiguracyjnych o których mowa w pkt 4.1 OPZ.
2.3 Przeprowadzenie warsztatu powdrożeniowego, o którym mowa w pkt 4.3 OPZ, nastąpi w terminie do 30 dni od przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej o której mowa w punkcie 5.2 OPZ.
2.4 Dostawa dokumentów, w których producent potwierdza możliwość korzystania przez Zamawiającego z usług wsparcia technicznego producenta od dnia 02.11.2020 r. do dnia 01.11.2023 r., o którym mowa w pkt 4.4 OPZ i wymaganych licencji/subskrypcji na dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 OPZ nastąpi w terminie do 01.11.2020 r. lub w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, jeżeli umowa zostanie podpisana po dniu 01.10.2020.
2.5 Asysta Techniczna będzie świadczona przez Wykonawcę przez cały okres obowiązywania usług wsparcia technicznego producenta.
2.6 Długość okresu gwarancyjnego oraz okres świadczenia serwisu gwarancyjnego będą takie jak okres obowiązywania usług wsparcia technicznego producenta.
2.7 Certyfikowane szkolenie może się odbyć w dowolnym momencie realizacji umowy na warunkach określonych w pkt 8 OPZ (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę).


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 09:00


» Location

Filtrowa 57
Warszawa 02-056
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Najwyższa Izba Kontroli
Filtrowa 57
Warszawa 02-056
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in